İşletme Projeleri

Eryaman Toplu Yapı Yönetimi

Adres: Kutlutaş İş Merkezi Yanı No:13 Eryaman/ Ankara

Telefon: 0312 280 08 10
Faks: 0312 280 08 14
Email: eryamanyonetimi@hotmail.com

ERYAMAN TOPLU KONUT SİTESİ

01 MAYIS 2016 – 30 NİSAN 2017 DÖNEMİ

İŞLETME PROJESİ HAZIRLAMA İLKELERİ

 

1.      İşletme Projesi hazırlanırken, 5711 sayılı Kanun ve, bu kanuna uyarlanan yönetim planımızın F.3.b.dd maddesi gereği İşletme Projelerinin “yılın 1 mayıs tarihinde başlayıp, takip eden yılın 30 nisan günü bitimine kadar olan süreyi kapsayan bir yıllık dönem için” hazırlanacağını dikkate alan yönetim kurulumuz, önceki dönem işletme projesinin 30.04.2016 günü tamamlandığını da dikkate alarak, 2016-2017 dönemi işletme projesini 01.05.2016-30.04.2017 dönemi için ve 2 yıllık yönetim kurulunun birinci yılının projesi olarak hazırlamıştır.

2.      Yeni dönem İşletme Projelerinin, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına girilmesi dolayısı ile, gerek kanun ve gerekse kanuna uyarlanan yönetim planı gereği bağımsız bölüm başına eşit olan gider kalemleri ile arsa payı esaslı gider kalemlerindeki zorunlu değişiklikler ve bunları karşılayan gelirlerin belirlenmesinde azami özen gösterilerek, sistem oturtulmaya çalışılmıştır.

3.      İşletme Projesi hazırlanırken, öncelikli olarak 1 Mayıs 2016-30 Nisan 2017 tarihleri arasındaki 12 aylık döneme ait enflasyon rakamlarının doğru tespitine ihtiyaç vardır. Bu nedenle, yönetim kurulumuz, öncelikli olarak muhtelif kaynakların ekonomi içerikli değerlendirmelerini taramış ve enflasyon tahminlerini gözden geçirmiş, tüm öngörülerden yararlanılarak, 12 ay süreli 2016-2017 işletme projesi dönemi için Tüketici Fiyat Endeksi(TÜFE)ne göre ortalama enflasyon oranının ~%10 civarında gerçekleşebileceğini tahmin etmiştir. Ancak, mevcut ekonomik ortamda enflasyon rakamlarının tek başına çok fazla anlamlı olmadığını da belirtmek gerekiyor.

4.      İşletme Projesinde yer alan önemli bazı fasıllar enflasyon oranında belirlenirken, başta yatırım konuları olmak üzere, bazı fasıllar enflasyondan bağımsız olarak belirlenmiş olup, bununla ilgili ayrıntılar aşağıda İşletme Projesi açıklamaları bölümünde verilmiştir.

5.      İşletme projesi döneminde yapılacak her türlü imalat veya montaj işlemlerinin, tüm olanaklar zorlanarak, kendi imkanlarımız ve personelimizin katkıları ile yapılmasına özen gösterilmesi esas alınacaktır.

6.      Önceki yıllar Kat Malikleri Kurullarının 5711 sayılı Kanuna aykırı olmayan Kararları ve yönetim planı esas alınmış, 12 Haziran 2016 tarihli IX. Olağanüstü Kat Malikleri Kurulunda alınması muhtemel kararlara yer verilmemiştir.

7.      İşletme Projesinde, Temsilciler Kurulunda alınabilecek kararlar nedeniyle meydana gelecek değişiklikler düzeltilmiş şekliyle onaya sunulacaktır. İşletme Projesi nihai şekli, İşletme projesi açıklamaları ve nihai aidat dağılım tabloları Kat Malikleri Kurulumuzca kabul edildiğinde, birlikte geçerli olacaktır.

8.      İşletme projesi için öngörülen enflasyonun aşılması ya da muhtemel bir ekonomik kriz halinde, giderlerde meydana gelebilecek fazlalık muhtemel gelir fazlasıyla karşılanacak, yetişmediği takdirde olağanüstü Temsilciler Kurulu toplanacaktır. Tahminlerin doğru çıkması ve gelir-gider dengesinde gelir fazlası olması halinde, bu fazlalık, doğabilecek acil ve zorunlu bakım-onarım harcamaları dışında İşletme projesinde yer almayan konularda harcanmayacaktır. 12 aylık Enflasyonun, öngörülen değerin (%10) altında gerçekleşmesinden dolayı giderler kaleminde azalma halinde aradaki fark da, doğabilecek acil ve zorunlu bakım-onarım harcamaları dışında, İşletme projesinde yer almayan konularda harcanmayacak, bahar aylarında tahakkuk edecek doğalgaz aidatlarından mahsup edilecektir.

9.      Gelir-Gider rakamları verilirken kuruş haneleri dikkate alınmamıştır.

 

 

                           Muzaffer SÖNMEZ                  Yücel GERGER                   Cumali GÜLBAŞ                       Feyzullah KESKİN                Akın SÖNMEZ

                         Yönetim Kurulu Bşk.                  Başkan Vekili                     Sayman Üye                                       Üye                                     Üye      

 

 

ERYAMAN TOPLU YAPI YÖNETİMİ

01 MAYIS 2016 – 30 NİSAN 2017 DÖNEMİ İŞLETME PROJESİ AÇIKLAMALARI

 

G İ D E R L E R

I.- BAĞIMSIZ BÖLÜM BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE YAPILAN GİDERLER

Bu bölümde aidat karşılığı m2 üzerinden alınan giderler yer almaktadır. 2015-2016 döneminde bu bölümdeki giderler, doğalgaz hariç, toplam 2.588.807,54 TL olarak gerçekleşmiş olup, 51.105,33 TL alacaklıdır. Doğalgaz giderleri ise, 4.975.924,40 TL olmuş ve 317.259,43 TL alacağı kalmıştır. 12 aylık 2016-2017 işletme döneminde ise, bu bölümdeki giderlerin, doğalgaz hariç, toplam 2.847.996,56 TL olacağı öngörülmüştür. Bu miktarın yetmemesi halinde Amortisman fonundan gerekli aktarmanın yapılması öngörülmüştür. Nisan/2016 ve muhtemel Mayıs/2016 ayı faturası ile ısı paylaşım sistemi mahsup işlemi dikkate alındığında ise toplam gider 3.247.996,56 TL olmaktadır.                     

A-       ISI MERKEZİ VE ANA GALERİ GİDERLERİ

2015-2016 dönemi Isı Merkezi ve Ana Galeri Giderleri, doğal gaz hariç, 1.030.796,96 TL ve doğal gaz dahil 6.006.721,36 TL olarak gerçekleşmiştir.

 

1-      Doğalgaz Giderleri: Bilindiği gibi 31.12.2013 tarihine kadar doğalgaz ihtiyacımızı serbest tüketici olarak BOTAŞ ‘dan temin etmekte idik. Ancak Aralık ayında BOTAŞ yetkilileri şifahi olarak, 31.12.2014 tarihinden sonrası için sözleşmeyi yenilemeyeceklerini, bundan böyle doğalgazı başka tedarikçi firmalardan temin etmemiz gerektiğini bildirmiştir. Bir yandan BOTAŞ yetkilileri ile görüşmeler sürdürülürken, diğer yandan toptan satış yapan firmalardan teklif istenmiştir. BOTAŞ yetkilileri uygulamanın özelleştirme politikaları gereği genel bir uygulama olduğu, başlangıçta toptan firmaların yeterli potansiyelleri olmadığı için bize satış yapma imkanlarının olmadığı ama dağıtım firmasının da BOTAŞ ‘tan farklı bir tarife uygulayamayacağını ve bu firma ile anlaşabileceğimizi ifade etmiştir. Nitekim, Teklif isteklerimiz yanıt bulmaz iken, BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. ile yapılan anlaşma ile BOTAŞ fiyatları ile doğalgaz alımı mümkün olmuştur. Ancak, Dağıtım firması sözleşme için, EPDK kararı gereği depozito almak zorunda olduğunu belirtmiştir. Bu konu ileri bölümlerde yer alacaktır. Doğalgaz 2016 yılı boyunca da aynı firmadan alınacaktır.

Bu gider, Nisan, Mayıs aylarında tüketilen ve kış aylarında tüketilecek Doğalgaz ile ilgili olup, projeye Doğalgaz tüketim bedeli olarak sadece 30 Nisan 2016 tarihli fatura değeri konmuştur. Nisan ayı doğalgaz tüketim bedeli de bundan böyle, elektrik, su vb her yıl aynı şekilde ödeneceğinden borç olarak gösterilmemektedir. Kış aylarında, her ay tüketilecek Doğalgaz miktarı tahmin edilerek (BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. nin uyguladığı faturalama sistemi nedeniyle bu dönemde de EKİM ayından itibaren başlanacaktır) ilgili ayda tahsil edilecek, BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.nin faturasına ve ısı pay ölçer uygulama sonuçlarına göre, bir sonraki ay ’da mahsup işlemi yapılacaktır (ekim ayı kasım ayı ile birleşik olacak, Nisan ayı ise Mayıs ayı ile birleşik olacak). BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. ile yapılması muhtemel 2017 yılı sözleşmesinin onayından doğabilecek ve miktarı henüz belli olmayan Damga Resmi de bu kapsamda değerlendirilecektir. BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. doğalgaz sabit giderleri ve iletim giderleri de doğalgaz faturaları içerisinde gösterdiği dikkate alınarak, bu giderler de, Doğalgaz Giderleri içerisinde değerlendirilecektir. Bu fasıl için işletme projesinde Nisan/2016 ayı fatura bedeli ile muhtemel Mayıs/2016 ayı fatura bedeli ve ısı paylaşım sistemi ısı paylaşım sistemi mahsup işlemi karşılığı olan ~ 400.000,00TL konmuştur.

2-      Isı Merkezi Elektrik Giderleri: Bilindiği gibi Isı Merkezi, elektrik aboneliğimiz serbest tüketici kapsamında olup indirimli faturalandırılmaktadır. Bu dönemde de EnerjiSA ile sözleşmeli olarak indirimli elektrik temin edilecektir. Isı Merkezi Elektrik gideri 2015-2016 işletme döneminde 444.689,29 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2016-2017 döneminde, pompaların çalışma sürelerini kış şartlarına bağlı olması nedeniyle belirsiz olması ve Elektrik fiyatlarında muhtemel zamlar, ancak buna karşılık önceki dönem TL gerçekleşme tutarına yapılan itiraz da dikkate alınarak, 405.000,00 TL bir harcama öngörülmüştür.

3-      Eşanjör Elektrik Gideri: Bu bölümdeki elektrik tüketimimiz için, yapılan çalışmalar sonucu, serbest tüketici statüsü kazanılmış ve EnerjiSA ile serbest tüketici sözleşmesi imzalanmış olup önümüzdeki dönemde de faturalarımız indirimli olarak gerçekleşecektir. Eşanjör Elektrik gideri 2015-2016 işletme döneminde 271.627,70 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2016-2017 döneminde Elektrik fiyatlarında muhtemel zamlar da dikkate alınarak, gerçekleşme tutarına enflasyon kadar ilave ile 290.000,00 TL bir harcama öngörülmüştür.

4-      Isı Merkezi Su - Kimyasal Madde Gideri: Su-kimyasal madde giderleri 2015-2016 işletme döneminde 8.569,70 TL olarak gerçekleşmiş olup, Sisteme verilmesi gereken su miktarının ve buna bağlı kimyasal madde tüketiminin değişkenliği, kimyasal madde fiyatlarının dövize endeksli olması, Enflasyon artışı ile ASKİ ’nin yapmış olduğu aylık fiyat artışları ile önceki yıllar harcamaları göz önünde tutularak 2016-2017 İşletme döneminde, 10.000,00 TL ’nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.

5-      Bakım Onarım ve Malzeme Gideri: Bakım Onarım ve Malzeme Giderinde; Isı merkezi, Isı galerileri ve saha eşanjörlerinde yapılan harcamalar dikkate alınmaktadır. 2015 – 2016 döneminde harcama, faaliyet raporunda yer alan yatırım ve onarımlar nedeniyle 305.910,27 TL olarak gerçekleşmiştir.

2016-2017 İşletme döneminde, ısı merkezinde, ısı kazanları ile jeneratör ve kompresörlerin periyodik bakımı ve parça değişimi yapılarak, güvenlik testleri yaptırılacaktır. Isı kanallarının bakım ve onarımları, kompansatör değişimleri yapılacaktır. Gaz sensörleri, paratöner ve transmitter kalibrasyonları ile, Elektrik ve topraklama ölçümleri yaptırılacaktır. Ana hat ve bazı bölgelerin primer hattının yalıtımlı boru ile yenilenmesi işlemi yapılacaktır. Bazı aydınlatma araçları güneş enerjili sisteme geçirilecektir. Transfer panosu yenilenecek, Baca gazı analizleri, beklenmedik arızaların giderilmesi vb. de ısı merkezi faaliyetleri arasında yer alacaktır. Ayrıca, elektrik tasarrufu amaçlı olarak elektrik girişine Konpanzasyon panosu konacaktır.

Saha eşanjörlerinde ise, Kurulumu tamamlanan plakalı eşanjörlerde gerekli bakım-onarım ve delinen plakaların yenilenmesi, bazı adalarda kollektör yapımı, bazı sirkülasyon pompaları ile kumanda pano ve vanalarının değişimi dahil olmak üzere, periyodik bakım – onarım çalışmaları yapılacaktır.

Talep eden Blok üst katlarında(ki kış aylarında eskiyen hatlar soğuk havalarda patlamakta ve daireleri su basabilmektedir.) otomatik hava atıcı montajlarına devam edilecektir.

Yapılacak bu bakım ve onarım için satın alınacak malzemenin yapılan piyasa araştırmasına göre değeri, ve muhtemel beklenmeyen bakım – onarım gideri dikkate alındığında, 2016-2017 döneminde, 480.000,00 TL ’nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.

Böylece 2016-2017 dönemi Isı Merkezi ve Ana Galeri Giderleri toplamı, doğalgaz hariç, 1.185.000,00 TL ve doğalgaz Nisan/2016 faturası dahil 1.585.000,00 TL olarak öngörülmüş olmaktadır.

B-      SİGORTA GİDERLERİ

1-      Sigorta Giderleri: Bu bölümde Isı Merkezi ve ana Galeriler, Eşanjör Daireleri vb. ile Yönetim Binası Sigorta giderleri yer almaktadır. Mart 2016 ayında Genel Sigorta firmasına Sigortalama yaptırılmış olup, 2015-2016 işletme döneminden Genel Sigortaya 24.698,94 TL ödendiği ve yeni dönemde(Mart 2017 de) yapılacak Sigortalama bedelinin % 25 peşinat ve Nisan 2017 ayı taksiti dikkate alındığında, 2016-2017 İşletme döneminde 28.000,00 TL ’nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.

C-      ÇEVRE GİDERLERİ

2015-2016 dönemi Çevre Giderleri, öngörülenin biraz altında, 1.349.589,98 TL olarak gerçekleşmiştir.

1-      Su Giderleri : 2015-2016 işletme döneminde Ada içi yeşil alanların ve ortak yeşil alanların su gideri, çimleme çalışmalarının tamamlanması sonucu sulama ihtiyacının artması nedeniyle, 759.062,78 TL olarak gerçekleşmiştir. Ancak, yeni dönemde yeşil alan onarım çalışmaları (çimleme)  ve fiyat artışları nedeniyle, su tüketimi ve ödemeleri de bir ölçüde artacaktır. Bu bakımdan, 2016-2017 döneminde tüketilecek su miktarı, daha fazla sulama yapılması, çevre sulama sayaçlarının temizlik amaçlı ve ısı hatlarının doldurulmasında da kullanılması nedeniyle artacağından, su birim fiyatlarındaki muhtemel artışlarda dikkate alınarak,  2016-2017 işletme döneminde, 809.996,56 TL ’nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.

2-      Fidan, Gübre, vb. Giderleri: Bu kalemde, ortak alanlarda ağaç dikimi, çim yenileme, ortak alanlara gübre atılması, ilaçlama, çocuk oyun alanları bakım ve onarımları ile araç gereç giderleri yer almakta olup, giderler toplamı, 2015-2016 işletme döneminde 68.167,67 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016-2017 işletme döneminde, yeşil alanların yenilenmesinde eksik ve onarılması gerekli kısımların çimlenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca yeşil alanlar gübrelenecektir. Bu arada süs bitkileri dikimine de öncelik verilecektir. Başta, onarım çalışmaları nedeniyle doğan çim yenileme(çim tohumu), gübre ihtiyacı vb ihtiyaçlar dikkate alınarak 65.000,00 TL ’nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.

3-      Park Bahçe Bakım Onarım Giderleri: Sitemiz ortak alanlarındaki tesisler giderek eskidiğinden yenileme çalışması ihtiyacı da artmaktadır. Bu nedenle 2015-2016 işletme döneminde, ortak alanlarda yer alan oturma ve seyir yerlerinin bakımı, Ada içi alanlardaki alt yapı sulama tesisatı, oturma gruplarının, çocuk parklarının bakım onarımı ile salıncak-kaydırak yenilenmesi ve duvarlarının yapımı, ada girişlerindeki yerleşim panolarının yenilenmesi, ada aydınlatma ve sulama sistemlerinin tek merkezden yönetilmesini sağlayan otomasyon çalışmaları, oto parkların onarımı, duvar onarımı, vb. için, yapılan harcama, planlananın ötesinde bir çalışma yapılması, vb nedenlerle, 522.359,53 TL olmuştu. Söz  konusu yatırımların kalan kısmı ile, güvenlik sorunu olmayacak bazı aydınlatmaların güneş enerjili hale çevrilmesi, Çocuk parkları ile spor sahalarından kaynaklanan yoğun yenileme ihtiyacı, yeşil alanlarda sulama sistemlerinde doğacak sorunların giderilmesi, çim biçme makinelerinin ihtiyacı olan benzin, Elektrik (aydınlatma) hatlarında onarımlar, ada tanıtım panolarının yenilenmesi işinin tamamlanması, ada içi temizlik, çöp kovası, çim biçme vb giderleri de ilave edildiğinde, bu dönemde yapılması gereken harcama için, 480.000,00 TL ’nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.

Böylece 2016-2017 dönemi çevre giderleri toplamı 1.354.996,56 TL olarak öngörülmüştür.

 

D-       YÖNETİM-DENETİM KURULLARI HUZUR HAKKI

1-      Yönetim-Denetim Kurulları Huzur Hakkı : Yönetim ve Denetim Kurulları Huzur Hakları, Yönetim planımızın III.F.2 maddesine göre, “Temsilciler Kurulu’nca başka bir karar alınmamışsa, brüt asgari ücret tutarında net ücret ödenir.” ödenmektedir. Önceki yıllar ödemeleri de aynı miktarda olmuştur. 2016-2017 döneminde asgari ücretteki 2016 yılı başındaki artış ve 2017 başındaki muhtemel artış dikkate alınarak, 12 aylık dönem için işletme projesinde toplam 190.000,00 TL ayrılması uygun olacaktır.

E-          SOSYAL TESİS VE GENÇLİK MERKEZİ GİDERLERİ

1-      Sosyal Tesis ve Gençlik Merkezi Giderleri : Halen Sosyal Tesis bünyesinde Gençlik Merkezi olarak işletilmekte olan tesisin kurs eğiticilerine yapılan ödemeler, eğitim malzemesi ihtiyaçları ile sosyal tesis binalarının bakım onarım vb ihtiyaçları ve sosyal faaliyetlerle ilgili giderlerin bu kalemden karşılanması öngörülmüş olup,  tamamen kendi gelirleri (üye aidatı, eğitim bedeli, salon gelirleri vb) ile karşılanması hedeflenmiştir. 2015-2016 işletme döneminde harcama 24.433,74 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2016-2017 işletme dönemi için, işletme projesinde 30.000,00 TL ayrılması uygun olacaktır.

F-           AMORTİSMAN FONU

1-      Amortisman Fon Gideri: Sitemizin giderek yaşlanması sebebiyle; Isı Merkezi, Isı Galerileri, Eşanjör daireleri ve TV-Uydu sistemi gibi bir çok sistemin bakım onarım giderleri her yıl artmakta olduğu ve ilerleyen yıllarda özellikle kazanlar, eşanjör dairesi vb ana sistemlerde meydana gelecek yenileme ihtiyacını karşılayacak giderlerin karşılanmasında zorluklarla karşılaşılacağı düşüncesiyle, bu tür giderlerin karşılanabilmesi için 2000-2001 işletme döneminde bir fon oluşturulmuştu. 2015-2016 dönemine kadar, yoğun altyapı çalışmalar nedeniyle, fonda bulunan meblağ alınarak gelirler bölümüne aktarılmıştı. Kazanların yenilenmesi dahil, büyük yatırım gerektiren ısı sistemi ve çevre alt yapı yenilemeleri önceki yıl büyük ölçüde tamamlandığı dikkate alınarak, gelecekteki ihtiyaçların karşılanabilmesi için fonun devamına gerek duyulmakta olup, fona aktarılacak giderlerin bu dönem için kısmen artırılması öngörülmüştür. Bu fon için oluşturulan hesapta toplanan para, bankada yatırım fonu alınarak ya da vadeli hesapta değerlendirilmiştir. Fon hesabında 30.04.2016 tarihi itibariyle, 132.577,89 TL bulunmaktadır. 2016-2017 işletme döneminde aynı uygulamanın devamı için aylık 5.000,00 TL olmak üzere, 12 ay için işletme projesinde 60.000,00 TL ’nın  ayrılması  uygun olacaktır.

II.- BAĞIMSIZ BÖLÜM BAŞINA EŞİT GİDERLER

Bu bölümde aidat karşılığı bağımsız bölüm başına eşit alınan giderler yer almaktadır. 2015-2016 döneminde bu bölümdeki giderler 5.380.218,41 TL olarak gerçekleşmiş olup 415.735,05 TL borçludur. 12 aylık 2016-2017 işletme döneminde ise, bu bölümdeki giderlerin, toplam 5.739.000,00 TL olacağı öngörülmüştür.

A-   PERSONEL GİDERLERİ

2015-2016 işletme döneminde personel giderleri, mesailer dahil(yönetim-denetim kurulları huzur hakları hariç), beklenenin ötesinde yönetim personelinin emekli olması ve asgari ücretlerin çok büyük artışı nedeniyle, toplam 4.264.956,03 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu kalemde Yönetim personeli, Ada Personeli, geçici işçi net ücretleri, fazla mesai ücretleri, sosyal yardımlar, Kıdem tazminatı, SSK primleri, Stopaj vergileri, vb personel giderleri yer almaktadır. Üç dönem öncesinden itibaren, ısı paylaşım sistemi kurulumu sonucu, kapıcı(ada bakıcısı) kadrolu personeli gerekli ısı tasarrufunu yapmaya yönlendirmek ve bunların yakıt bedelinin sadece oturdukları adaya yüklenmesini önlemek üzere, kapıcı statüsündeki personel için 48 m2 dairelere isabet eden kadar (doğalgaza zam gelmesi halinde bu zam oranının ilave edilmesi kaydı ile) doğalgaz bedeli ödenmekte, bundan fazlası ise personel tarafından ödenmektedir. Tüm personelin ödemesi gereken, Isı paylaşım sistemi uygulamasından doğan yakıt bedeli maaşlarından mahsup edilmekte ve bu miktar, personel giderleri bölümünde personel yakıt gideri olarak yer almaktadır. Sendikalı personelin, ücretlerine TİS gereği, Temmuz ayında yaklaşık %4,5 zam gelecek, ayrıca ocak 2017 ayından itibaren de yine TİS gereği %4 zam gelecektir. Ada personeline ise, asgari ücret ödenmekte olup, artış oranları tamamen devletçe belirlenen bu değerin dönem için enflasyon oranında artacağı tahmin edilmiştir.  Ayrıca, yönetim planının IV.1.b maddesi gereği, Yönetimimiz personeli ve bu dönemden başlayarak tüm Ada personeline lojman olarak tahsis edilen Bakıcı dairelerinin işletme dönemi kira karşılığı için hesaplanan yaklaşık 300.000,00 TL de bu kalemde yer almaktadır.

Buna göre, dönem içinde ayrılacak personelin kıdem tazminatları da dikkate alınarak, gerektiğinde kıdem tazminatları kıdem tazminatı fonundan karşılanmak kaydı ile, 12 aylık 2016-2017 işletme döneminde personel gideri olarak, 4.413.000,00 TL ’nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.

B- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

2015-2016 dönemi genel yönetim giderleri, 656.499,79 TL olarak gerçekleşmiştir. 12 aylık 2016-2017 işletme döneminde ise, bu bölümdeki giderlerin, toplam 690.000,00 TL olacağı öngörülmüştür.

1-     Kırtasiye, Büro Mak. ve Bilgisayar Giderleri:  Bu kalemdeki giderler, 2015-2016 işletme döneminde 50.291,17 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu kalemde yönetim birimlerinin ihtiyacı olan kırtasiye, bilgisayar ve büro makineleri ile sarf malzemeleri giderleri yer almaktadır. Ayrıca Web sayfası yenilenecektir. Enflasyon artışı ile depo olanakları dikkate alındığında,   2016-2017 işletme döneminde 50.000,00 TL ’nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.

2-     Haberleşme (Telefon-Posta) Giderleri: 2015-2016 işletme döneminde Haberleşme gideri 22.920,96 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu kalemde yönetimimizde kullanılan Telefon, fax ve Bakanlıklar ile Kat maliklerine yapılan tebligatlara ilişkin ödemeler yer almaktadır. Telsiz röle kira bedeli de bu fasıldan ödenecektir. Enflasyon artışı ile şehir içi telefon zamları dikkate alındığında, 12 aylık 2016-2017 işletme döneminde 25.000,00 TL ’nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.

3-     Taşıt Araçları Akaryakıt Giderleri: 2015-2016 işletme döneminde Akaryakıt gideri 27.001,32 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu kalemde yönetimimize ait 1 adet ticari binek aracı, 3 adet kamyonet, 1 adet kamyon ve 1 adet traktör ‘ün ihtiyacı olan Akaryakıt (Benzin-Motorin) yer almaktadır. Enflasyon ile petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak akaryakıta yapılan zamlar ve bu dönem çalışmalarındaki yoğunluk dikkate alındığında, 12 aylık 2016-2017 işletme döneminde 40.000,00 TL ’nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.

4-     Taşıt Araçları Bakım-Onarım ve Sigorta Giderleri: 2015-2016 işletme döneminde bakım onarım gideri öngörülenin üzerinde 46.335,63 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu kalemde yönetimimize ait 1 adet binek aracı, 3 adet kamyonet, 1 adet kamyon ve 1 adet traktörün yıllık bakımları ve malzeme ihtiyaçları ile bu dönemden başlayarak sigorta giderleri yer almaktadır. Araçların, özellikle Ford Transit kamyonet ve traktörün, yaşının artması nedeniyle bakım-onarım ihtiyaçlarının artması söz konusu olup, bakım-onarım giderlerinin bir miktar artacağı öngörülmüştür. Lastik yenileme ihtiyacı, sigorta giderleri ve Enflasyon artışı da dikkate alındığında, 2016-2017 işletme döneminde, 50.000,00 TL ’nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.

5-     Noter-İcra,Mahkeme-Harç ve Avukatlık Giderleri: Bu kalemde Yönetimimiz tarafından icraya verilen kat maliklerimizin dosya masrafları, mahkeme harç ve masrafları ile tamamen bu konuda çalışan avukatlara ait giderler yer almaktadır. 2015-2016 işletme döneminde harcama toplam 50.169,86 TL olarak gerçekleşmiş olup 2016-2017 işletme döneminde, Enflasyon artışı da dikkate alınarak, 55.000,00 TL’nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.

6-     Genel Kurul, Temsil ve Ağırlama Giderleri: 2015-2016 işletme döneminde  harcama toplam 13.423,08 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2016-2017 işletme döneminde, Enflasyon artışı dikkate alındığında, 20.000,00 TL ’nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.

7-     Aydınlatma Giderleri: Bu kalemde, ortak alanların aydınlatma giderleri yer almaktadır. 2015-2016 işletme döneminde aydınlatma giderleri, toplam 314.687,41 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2016-2017 işletme döneminde de, önceki yıl olduğu gibi, serbest tüketici olarak indirimli elektrik tüketimi söz konusu olacaktır. Bu bakımdan, muhtemel fiyat artışları da dikkate alınarak, tüketimde azami tasarruf gözetilerek, 12 ay için toplam 310.000,00 TL ’nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.

8-     Blok Genel Giderleri: Önceki yıllarda ada yönetimleri tarafından yapılırken 2008 yılı sonrası Toplu Yapı Yönetimi tarafından yapılmaya başlanan Blok Temizlik giderleri, kapıcı tek tip giysileri vb için, 2015-2016 döneminde 83.314,41 TL gider olmuştur. Bu dönem için ise 90.000,00 TL nin işletme projesine konulması uygun olacaktır.

9-     Sair Giderler : 2015-2016 işletme döneminde, yapılan harcama, öngörülenin oldukça altında, 48.355,95TL olarak gerçekleşmiştir. Bu kalemde, ulaşım-kargo giderleri, otopark giderleri, banka havale ve provizyon giderleri, resmi gazete ve maliye dergisi abone giderleri ile taşıt araçları motorlu taşıtlar vergileri, ilan giderleri, banka teminat mektubu giderleri, danışmanlık-müşavirlik vb. gibi giderler ile bütçe kalemlerinde bulunmayan sair giderler yer almaktadır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği yasası ve ilgili yönetmelikler gereği yapılacak bazı harcamalar ile ISO kalite belgesi alımı için yapılacak ön çalışmalar için yapılacak harcamalar da bu bölümde yer alacaktır. Yıllık enflasyon da dikkate alınarak, 2016-2017 işletme döneminde, işletme projesinde 50.000,00 TL ’nin ayrılması uygun olacaktır.

Böylece 2016-2017 dönemi Genel Yönetim giderleri toplamı 690.000,00 TL olarak öngörülmüş olmaktadır.

C- TV-UYDU GİDERLERİ

Önceki dönem harcaması, 275.890,93 TL olmuştur. Tüm adalarımızın Fiber alt yapıya geçişi ve tek core fiber optik teknolojisi ile uydu yayını alınabilmesi için gerekli altyapı çalışması tamamlandığından altyapı giderleri de önemli miktarda azalmıştır.

Bu bölümde düşünülen Kamera sistemi kurulumu ile ilgili olarak, önceki yıl yapılan deneme ışığında, tüm bölgelerimizin otopark girişlerini kontrol eden noktalara kamera  konulacaktır.Bazı D-Smart yayınlarının açık olarak TV sistemimize verilmesi de bu bölümde karşılanacaktır.

Böylece 2016-2017 dönemi TV-Uydu giderleri toplamı 330.000,00 TL olarak öngörülmüş olmaktadır.

            D- ROGAR GİDERLERİ

Önceki dönem harcaması, 170.202,52 TL olmuştur. Bu dönemde rogar çalışmalarında meydana gelen yoğunluğun devam etmesine rağmen, önceki yıla göre daha az bir çalışma planlandığından,  2016-2017 işletme projesine 110.000,00 TL konması uygun olacaktır.

             E- KIDEM TAZMİNATI FONU

Bilindiği üzere personelin hizmet yılının artması ve bu personelin kıdem tazminatlarının da bununla bağlantılı olarak yükselmesi söz konusudur. İlerleyen yıllarda çok sayıda personelin emeklilik v.b. nedenlerle yıl içinde ayrılmaları halinde ödeme güçlüğüne düşüleceğinden, bütün yükün tek yıla yığılmış olacağı nedeniyle, 2000-2001 işletme döneminde bir fon oluşturulmuştu. Uygulama bu yıla kadar devam etmiş ve bu hesapta toplanan para, bankada yatırım fonu alınarak değerlendirilmiş, gerektiğinde kıdem tazminatı ödemelerinde kullanılmıştır. Fonun bu dönemde de gerektiğinde kullanılması amaçlanmıştır. Bu fon için oluşturulan hesapta toplanan para, bankada yatırım fonu alınarak ya da vadeli hesapta değerlendirilmiştir. Fon hesabında 30.04.2016 tarihi itibariyle, 104.920,70 TL bulunmaktadır. 2016-2017 işletme döneminde aynı uygulamanın devamı için aylık fon miktarındaki azalma ve ayrılacağı düşünülen personel sayısı dikkate alınarak, aylık 8.000,00 TL olmak üzere, 12 aylık işletme projesinde 96.000,00 TL ’nin  ayrılması  uygun olacaktır.

             F- DEMİRBAŞ GİDERLERİ

2015-2016 işletme döneminde harcama 12.669,14 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2016-2017 işletme döneminde, kart basma makinası, Traktör alımı öngörülmektedir. Ayrıca öngörülmeyen muhtelif demirbaş malzemesi temini gerekecektir. Bu nedenle, toplam 100.000,00 TL ’nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.

III.- DİĞER GİDERLER

A-          BLOK YÖNETİMLERİ GİDERLERİ

1-  Blok Yönetimlerine Transfer Fonu :  Yönetim Planının IV.1.b maddesi gereği, kapıcı dairesi gelirlerinin %80 i Blok Yönetimleri hesaplarına aktarılmaktadır. Ancak, kapıcı dairelerindeki bakım-onarım ihtiyacının çok büyümesi ve kapıcı daireleri bakım-onarım giderleri payının bu ihtiyacı karşılayamaması nedeniyle, bu dairelerin kiralanmasında ve kira artışlarında sorun yaşanmaktadır. Bu nedenle bir defaya mahsus olmak üzere Blok yönetimleri fon payının %10 ‘luk kısmının kapıcı daireleri bakım-onarım giderlerine ayrılması zorunlu görülmüştür. Bu itibarla, kapıcı daireleri kira gelirlerinden bu fasıla aktarılacak miktar gelirlerin %70 ‘i olarak öngörülmüştür.

2015-2016 döneminde Blok yönetimi seçimi yapılmamış olması veya Blok Yönetimi tarafından hesap açtırılmaması, buna karşılık, ada içi alt yapı, sensörlü lamba, ada içi su tesisat malzemesi ve yıldız sistem yapımı nedeniyle bir çok blok yönetiminden yapılan mahsuplar ile bu işler için alınıp halen kullanılmamış olan malzeme bedeli ve borçlu bloklara rağmen, ödenemeyen blok gelirleri nedeniyle, Blok yönetimleri bu dönemden 50.902,58 TL alacaklıdır. Bazı bloklarımızda Tv yayınlarındaki kalitenin artırılması gerektiği halde, yönetici seçilememiş olması nedeniyle, yıldız sisteme geçilemediği dikkate alınarak, bu bloklardaki sakinlerimizin mağdur olmaması için, söz konusu binalarda, malzeme bedeli blok gelirlerinden mahsup edilmek kaydı ile, yıldız sisteme geçilmesi hususunun yönetim kurulunca resen karara bağlanması öngörülmüştür. Blok TV sisteminin yıldız sisteme çevrilmesi, Bloklara kamera takılması işlemleri, malzeme bedeli blok yönetimleri tarafından karşılanmak kaydı ile ücretsiz olarak yapılmaya devam edilecektir. Çanak anten olmaksızın Digitürk yayını, D-Smart yayını ve uydu yayınlarının alınabilmesi için gerekli cihazların, malzeme bedeli Blok yönetimince karşılanması kaydı ile Blok TV sistemine takılması işlemine de devam edilecektir.

2016-2017 dönemi işletme projesinde öngörülen kapıcı daireleri kira gelirleri toplamının 740.000,00 TL olacağı öngörüsü dikkate alındığında, bu miktarın %70’i nden(518.000,00 TL) 2015-2016 dönemi alacağı ilave edildiğinde, 2016-2017 işletme döneminde işletme projesinde 614.125,99 TL ’nin ayrılması uygun olacaktır.

2-  Kapıcı Daireleri Bakım Onarım Giderleri: Bu kalemde Yönetim Planının IV.1.b maddesi gereği kapıcı Daireleri kiralarından, kapıcı Daireleri bakım onarımı için tahsis edilen(%10) ödemeler yer almaktadır. Ancak, kapıcı dairelerindeki bakım-onarım ihtiyacının çok büyümesi ve kapıcı daireleri bakım-onarım giderleri payının bu ihtiyacı karşılayamaması nedeniyle, bu dairelerin kiralanmasında ve kira artışlarında sorun yaşanmaktadır. Bu nedenle kira gelirlerinden yönetime ayrılan payın yarısı(%5) ile, bir defaya mahsus olmak üzere Blok yönetimleri fon payından %10 ‘luk kısmın kapıcı daireleri bakım-onarım giderlerine ayrılması zorunlu görülmüştür.

2015-2016 işletme döneminde, öngörülenin üstünde tamir ve bakımları ve muhtelif ihtiyaçlarının giderilebilmesi için 93.211,49 TL harcama yapılmış olup, 2015-2016 döneminden 13.309,79 TL borcu kalmıştır. 2016-2017 döneminde ısı paylaşım sisteminin verimli uygulanması için, tüm pencerelerin PVC malzeme ile yenilenmesi gereği, dış kapılarda değişim gereği ve Isı pay ölçer borcunun ödenecek olması vb nedenlerle, gerekli giderlerde önemli bir artış olacağı dikkate alınarak, blok gelirleri yönetim payının yarısı ile bloklara ayrılan payın %10 ‘luk kısmında bu fasıla aktarılması öngörülmüştür. Böylece, 2015-2016 dönemi borcu da dikkate alınarak, 2016-2017 işletme döneminde 171.690,21 TL işletme projesinde yer alacaktır.

                        Böylece 2016-2017 dönemi Diğer Giderler toplamı 740.592,79 TL olarak öngörülmüş olmaktadır.

IV.- ASANSÖR GİDERLERİ

                2015-2016 dönemi asansör giderleri 594.599,72 TL olarak gerçekleşmiş olup, 12.901,99 TL alacaklı kalmıştır.

1-    Periyodik Bakım İşçilik Giderleri: 2015-2016 işletme döneminde, Asansör bakım gideri 246.878,60 TL olarak gerçekleşmiş olup, yeni dönemde denetim firması tarafından eksikliği belirtilen işlerde bakım firması tarafından yapılacağından, enflasyon artışı dikkate alındığında, 2016-2017 döneminde bu miktarın 285.000,00 TL olacağı öngörülmüştür.

2-    Elektrik Giderleri: Elektrik gideri 2015-2016 işletme döneminde 30.208,59 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2016-2017 İşletme döneminde, muhtemel fiyat artışı nedeniyle toplam 35.000,00 TL ’nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.

3-    Asansör Ruhsat Giderleri: 2015-2016 işletme döneminde 96 adet Asansör Ruhsatı için Etimesgut Belediye Başkanlığı adına UDEM ltd. Şti. ‘ye 12.230,00 TL ödeme yapılmıştır. 2016-2017 işletme döneminde, 15.000,00 TL’nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.

4-    Asansör Parça Giderleri: 2015-2016 işletme döneminde 96 adet Asansör için harcama, 189.237,98 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2016-2017 işletme döneminde başlıca, asansör makine-motor grubu alımına ağırlık verilecek, asansör motor gruplarının yoğunlaşan revizyon ve yenilenmesi, az da olsa asansör tahrik kasnaklarının yenilenmesi, kat butonları için yapılacak yenileme çalışmaları ve diğer yedek parçalarının alımı ile denetim sonucu gerekli alımlar için işletme projesinde 229.125,99 TL ’nin ayrılması uygun olacaktır.

5-    Personel Gideri: Asansörlerle ilgilenecek bakım firmasının yaptığı işlerin kontrolünü yapıp parça değişimlerini denetlemek, bu amaçla yönetime yardımcı olmak için çalıştırılan bir personele ait giderler bu kalemden karşılanmaktadır. 2015-2016 döneminde UDEM tarafından istenen işlerin bir kısmının personelimiz tarafından(elektrik, kaynak, boya-badana vb) yapılması gerektiğinden bu fasılda yapılan harcama öngörülen seviyede olmuştu. Bu bakımdan, bu kalemde 2015-2016 işletme döneminde yapılan harcama 42.660,71 TL olmuştur. Aynı işler bu dönemde de personelimiz tarafından tarafından yapılmaya devam edeceğinden,  2016-2017 dönemi için öngörülen miktar ise 50.000,00 TL dir.

      Böylece 2016-2017 dönemi asansör giderleri toplamı 614.125,99 TL olarak öngörülmüştür.

V.- HİDROFOR GİDERLERİ

                2015-2016 dönemi hidrofor giderleri 60.180,83 TL olarak gerçekleşmiş olup, 7.846,05 TL borçlu kalmıştır.

1-   Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri : 2015-2016 işletme döneminde harcama 56.977,94 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016-2017 işletme döneminde Hidrofor pompalarının yenilenmesi, revizyon-bakım onarımları ve diğer yedek parçalarının alımı için 38.477,95 TL’ nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.

2-   Elektrik Giderleri : Elektrik gideri 2015-2016 işletme döneminde 3.202,89 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2016-2017 İşletme döneminde, muhtemel fiyat artışı nedeniyle tüketimde azami tasarruf gözetilerek, toplam 3.500,00 TL’ nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.

      Böylece 2016-2017 dönemi hidrofor giderleri toplamı 41.977,95 TL olarak öngörülmüştür.

 

VI.- JENERATÖR GİDERLERİ

2015-2016 dönemi jeneratör giderleri 46.970,74 TL olarak gerçekleşmiş olup, 9.638,45 TL alacaklı kalmıştır.

1- Bakım-Onarım, Malzeme ve akaryakıt Giderleri : 2015-2016 işletme döneminde Jeneratör bakım onarım ve malzeme gideri 16.901,34 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu kalemdeki giderlerin öngörülenin altında kalması sonucu, jeneratör giderleri kaleminin alacağı olarak önceki dönemden kalan 30.069,40 TL yıpranan jeneratörlerde olası büyük onarım yada yenileme ihtiyacı için oluşturulan Jeneratör Amortisman fonuna aktarılmıştır. Bu nedenle, yeni dönem bakım-onarım ve motorin alımı için motorin fiyatlarındaki muhtemel artışlar da dikkate alınarak, 2016-2017 işletme döneminde işletme projesinde 25.968,00 TL ’nin ayrılması uygun olacaktır. Bu fasılda öngörülen giderlerin gelirden az olması halinde aradaki fark da jeneratör amortisman fonuna aktarılacaktır.

2- Jeneratör Amortisman Fonu Giderleri :

Oldukça eskiyen ve yakın zamanda yenilenme ihtiyacı doğacağı görülen, ESTON-İÇTAŞ Bölgeleri jeneratörlerinin, zamanı geldiğinde kat malikleri için bir külfet oluşturmasını önlemek ve maliyeti kullananlara yansıtmak amacıyla kurulan Jeneratör Amortisman fonuna aktarılmak üzere açılan bu hesaba jeneratör giderleri hesabının önceki dönemden olan 9.638,45 TL alacağı aktarılacaktır. Jeneratör Amortisman Fonuna aktarılan paralar yatırım fonu alınarak yada vadeli hesapta değerlendirilecek ve jeneratör yenilemesi dışında kullanılmayacaktır. Fon hesabında 30.04.2016 tarihi itibariyle, 96.640,10 TL bulunmaktadır.

                        Böylece 2016-2017 dönemi jeneratör giderleri toplamı 35.606,45 TL olarak öngörülmüş olmaktadır.

VII.- ISI PAYLAŞIM SİSTEMİ GİDERLERİ

Bu bölümde Isı paylaşım sistem kullanımı nedeniyle sadece kalorifer yakıldığında Okuma ve hizmet bedeli olarak sözleşme de belirtilen bağımsız bölüm başına aylık 1,13 € +KDV karşılığı TL ödemesini kapsamakta olup 6 ay ödeme yapılmaktadır. Ekim+Kasım ayları için tek okuma yapılmakta ve Aralık ayında fatura edildiğinden Aralık ayında ödenmektedir. Nisan+Mayıs ayları içinde tek okuma yapılmakta ve Haziran ayında fatura edildiğinden Haziran ayında ödenmektedir. Döviz kurlarında muhtemel değişiklikler de dikkate alınarak, 2016-2017 döneminde işletme projesinde 180.000,00 TL ayrılması öngörülmüştür.

 

 

 

ERYAMAN TOPLU YAPI YÖNETİMİ

01 MAYIS 2016 – 30 NİSAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE AÇIKLAMALARI

 

G E L İ R L E R

I.- KASA – BANKA DEVRİ                       

30 Nisan 2016 tarihi itibariyle Kasa ve Banka devri 277.181,83 TL olarak yer almaktadır. Ayrıca Asansör hesabına 12.901,99 TL, jeneratör hesabına 9.638,45 TL, ve Blok yönetimlerine 50.902,58 TL, 317.259,43 TL Doğalgaz ve 51.105,33 TL ise Bağımsız bölüm büyüklüğüne göre giderlerine borç bulunmaktadır. Amortisman, Kıdem Tazminatı ve Jeneratör Amortisman fonlarında bulunan toplam 334.138,69 TL bunun dışındadır.

II.- BAĞIMSIZ BÖLÜM BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE GELİRLER           

Bu bölümde Bağımsız bölüm büyüklüğüne göre yapılan giderleri karşılayacak olan gelirler yer almakta olup, 2016-2017 dönemi için öngörülen harcama 3.247.996,56 TL dir. Bu miktardan önceki dönemden, 317.259,43 TL sı doğalgaza ait alacak ile diğer giderlerden kaynaklanan 51.105,33 TL alacak toplamı 368.364,76 TL dir.  Banka-Kasa mevcudu ile muhtelif hesaplardan alacaklardan bu bölüme düşen pay dikkate alındığında ise,  01.05.2016-30.04.2017 dönemi geliri olarak tahsil edilecek miktar, Nisan ve Mayıs/2016 ayı doğalgaz ödemeleri ve ısı paylaşım sistemi mahsuplaşması için gerekli gelir dahil, toplam 2.857.084,28 TL dir.

 

A-    BAĞIMSIZ BÖLÜM BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE AİDAT GELİRLERİ

1- Doğalgaz Gelirleri : Bu kalemde yer alacak gelirler, kış aylarında tüketilecek Doğalgaz ile ilgili olup, projeye gelecek aylara ait fatura değerleri bilinemediğinden dikkate alınmamıştır. Ancak, Nisan ve Mayıs/2016 ayı faturası ile mahsup işlemi için gerekli ~ 400.000,00 TL banka-kasa ve diğer hesaplardan olan alacaklar la karşılanabildiğinden, bu kalemde sadece 1,00 TL yer alması yeterli olacaktır. Mayıs ayı ile Kış aylarında her ay tüketilecek Doğalgaz miktarı tahmin edilerek(BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. nin uyguladığı faturalama sistemi nedeniyle EKİM ayından itibaren başlanmaktadır) ilgili ayda tahsil edilecek; BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.’nin faturasına göre sonraki ikinci ayda, ısı paylaşım sistemi uygulama sonuçlarına göre mahsup işlemi yapılacaktır. BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. ile 2017 yılı için yapılması muhtemel yeni sözleşmenin onayından doğacak ve miktarı henüz belli olmayan Damga Resmi ’de bu kapsamda değerlendirilecektir. BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. ’nin doğalgaz sabit giderleri ile iletim ücretini de doğalgaz faturaları içerisinde gösterdiği dikkate alınarak, bu giderler de Doğalgaz Giderleri içerisinde değerlendirilecektir.

2- Aidat Gelirleri: Bağımsız bölüm büyüklüğüne göre yapılan giderlerden, aidat olarak karşılanacak gelir olup,  m2 başına hesap edilmektedir. Buna göre 2016-2017 işletme döneminde 2.262.083,28 TL aidat olarak tahsil edilecek olup, 537.363 m2’ye bölünmek suretiyle(iş merkezlerinde ısıtılan alanlardaki artış eklendi) aylık m2 başına düşen miktar 0,3508 TL olarak belirlenmiştir.

B- KİRA GELİRLERİ

                               Bu kalemde Site Ortak yerlerinden alınan Kira gelirleri (Isı Merkezi yanında bulunan baz istasyonlarından elde edilecek gelir, Banka kirası, Garanti Bankası, OYAKBANK, YKB, İş Bankası ATM geliri, Akbank kira Geliri vb.) yer almakta olup, İşletme Projesinin hazırlandığı tarihteki Dolar Kuru dikkate alınarak bu miktarın 450.000,00 TL olacağı tahmin edilmiştir.

C-    SOSYAL TESİS VE GENÇLİK MERKEZİ GELİRLERİ

                               Bu kalemde, Sosyal Tesis ve Gençlik merkezi gelirleri yer almaktadır. 2016-2017 döneminde de, Sosyal tesislerin işletilmesi sonucu elde edilecek gelirin kendisini finanse etmesi ve ihtiyaç duyulan yenileştirme ve geliştirme yatırımlarının da bu gelirlerle karşılanması planlanmıştır. Gençlik Merkezi üyelik aidatları ile eğitim bedelleri de bu fasılda toplanmakta ve eğitici giderleri ile eğitim malzemeleri giderleri de buradan yapılmaktadır. Buna göre, 2015-2016 işletme döneminde 30.848,00 TL olarak gerçekleşen sosyal tesis ve gençlik merkezi gelirlerinin 2016 2017 döneminde 40.000,00 TL ’ye çıkacağı  düşünülmüştür.

D- SAİR GELİRLER

                      Bu Bölümde bankalardan elde edilecek faiz, repo ve fon gelirlerinden bu bölüme düşen pay(Toplam gelirlere oranlı olarak hesap edilecektir) vb yer almaktadır. 2016-2017 işletme döneminde toplam 105.000,00 TL sair gelir elde edilmesi beklenmektedir.

III.- BAĞIMSIZ BÖLÜM BAŞINA EŞİT GELİRLER

Bu bölümde, Personel giderleri, Genel Yönetim giderleri, Tv-Uydu giderleri, Rogar Giderleri, Kıdem tazminat fonu gideri ve Demirbaş giderleri gibi, Bağımsız bölüm başına eşit yapılan giderleri karşılayacak olan gelirler yer almaktadır. Önceki dönemden yönetime borcu, ayrıca Banka-Kasa mevcudu ile muhtelif hesaplardan alacaklardan bu bölüme düşen pay dikkate alındığında ise, 01.05.2016-30.04.2017 dönemi geliri olarak tahsil edilecek miktar, toplam 5.905.017,63 TL dir.

          A- BAĞIMSIZ BÖLÜM BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE AİDAT GELİRLERİ

Bağımsız bölüm büyüklüğüne göre yapılan giderlerden, aidat olarak karşılanacak gelir olup, 2016-2017 işletme döneminde bağımsız bölüm başına aylık 76,12 TL olmak üzere toplam 5.728.017,63 TL aidat olarak tahsil edilecektir.

B-İCRA GELİRLERİ

Yönetim planının (IV-1-d) maddesi hükmü gereği, “Ortak gider ve avans payını ödemede bir aydan fazla geciken kişi” hakkında bu meblağın gecikme zammı ile birlikte tahsili için, icra işlemi yapılmakta olup, bu icra işlemleri dolayısıyla yapılan masrafların (Dosya, Kırtasiye, Haciz v.b.) karşılığı yer almaktadır. Bu miktar  2015-2016 işletme döneminde 24.639,89 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2016-2017 döneminde, enflasyon değeri de dikkate alınarak, 35.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

C- KAPICI DAİRELERİ GELİRLERİ

Bu fasılda, Yönetim Planının IV.1.b maddesi gereği, kapıcı dairesi gelirlerinin, yapılan hizmet karşılığı, yönetim gelirlerine aktarılan kısmı(%10 u) yer almakta olup bu işletme dönemi için 74.000,00 TL dir. Ancak bu gelirin yarısının kapıcı daireleri bakım-onarımına ayrılması öngörüldüğünden, bu kalemde 37.000,00 TL gelir koyulması gerekmektedir.

D- SAİR GELİRLER

Bu fasılda,. bankalardan elde edilecek faiz, repo ve fon gelirlerinden bu bölüme düşen pay(Toplam gelirlere oranlı olarak hesap edilecektir), kıdem tazminatı fonundan aktarılanlar ile muhtelif gelirler ( Fax kullanım bedeli, su boşaltma bedeli, Traktör atık taşıma bedeli)  yer almaktadır. 2016-2017 işletme döneminde toplam 105.000,00 TL sair gelir elde edilmesi beklenmektedir.

IV.- KAPICI DAİRELERİ GELİRLERİ                       

Kiraya verilen Kapıcı daireleri ile Yönetim tarafından lojman olarak tahsis edilen Yönetim personeli ile Ada Personelinin kira karşılıkları toplamından, Blok yönetimleri payları(%80) ile Kapıcı Daireleri Bakım-Onarım giderleri payı(%10) bu bölümde yer almaktadır. Ayrıca, bu dönem için, yönetim payının yarısının da, kapıcı daireleri bakım-onarım giderlerine aktarılması öngörüldüğünden, bu miktarda bu bölümde yer alacaktır. Bunun yanında, bir defaya mahsus olmak üzere Blok yönetimleri fon payının %10 ‘luk kısmının kapıcı daireleri bakım-onarım giderlerine ayrılması zorunlu görüldüğünden, kapıcı daireleri kira gelirlerinden bu fasıla aktarılacak miktar gelirlerin %70 ‘i olarak öngörülmüştür. Kısmi kira artışı ve tüm ada personelinin lojmanlarının kira karşılığının gider gösterilmesi nedeniyle, 12 aylık 2016-2017 işletme döneminde kira gelirlerinin 740.000,00 TL olacağı düşünülmüştür. Böylece 2016-2017 dönemindeki bakıcı daireleri kira gelirleri bölümüne, Blok yönetimleri payı olarak 518.000,00 TL ve Kapıcı Daireleri Bakım-Onarım Giderleri karşılığı 185.000,00 TL olmak üzere toplam 703.000,00 TL konulması uygun görülmüştür.

V.- ASANSÖR GELİRLERİ                       

2015-2016 işletme döneminden Asansörlü Bloklarda oturan kat maliklerimizin yönetimimizden 12.901,99 TL alacağı bulunması sebebiyle, 2016-2017 işletme dönemi için öngörülen Asansör gideri olan 614.125,99 TL ’den bu miktar düşüldüğünde 601.224,00 TL tahsil edilmesi öngörülmüştür. Asansör giderleri karşılığı, Asansörlü bloklardaki her daire için (2.132 daire) eşit olarak tahsil edildiğinden, bu miktar, daire başına aylık 23,50 TL olarak hesap edilmiştir.

VI.- HİDROFOR GELİRLERİ           

2015-2016 işletme döneminden Hidroforlu Bloklarda oturan kat maliklerimizin yönetimimize 7.846,05 TL borçlu bulunması sebebiyle, 2016-2017 işletme dönemi için öngörülen Hidrofor gideri olan 51.719,57 TL ’ye bu miktar eklendiğinde 49.824,00 TL’ nin tahsil edilmesi öngörülmüştür. Hidrofor giderleri karşılığı, Hidroforlu bloklardaki her daire için (2.768 daire) eşit olarak tahsil edildiğinden, bu miktar, geçen yıla göre değişmeden, daire başına aylık 1.50 TL olarak hesap edilmiştir.

VII.- JENERATÖR GELİRLERİ                       

2015-2016 işletme döneminden Jeneratörlü Bloklarda oturan kat maliklerimizin yönetimimizden alacakları olan 9.638,45 TL, yeni oluşturulan, jeneratör amortisman fonuna aktarıldığından, 2016-2017 işletme dönemi için öngörülen Jeneratör gideri olan 25.968,00 TL nin tamamının tahsil edilmesi öngörülmüştür. Jeneratör giderleri karşılığı, Jeneratörlü bloklardaki her daire için (1.082 daire) eşit olarak tahsil edildiğinden, bu miktar daire başına aylık 2.00 TL olarak hesap edilmiştir.

VIII.- ISI PAYLAŞIM SİSTEMİ HİZMET GELİRLERİ

            Isı paylaşım sistemi hizmet giderleri bağımsız bölüm başına aylık 1,13 € +KDV karşılığı TL ödemesini kapsamaktadır. Ekim+Kasım ayları için tek okuma yapılmakta ve Aralık ayında fatura edildiğinden Aralık ayında ödenmektedir. Nisan+Mayıs ayları içinde tek okuma yapılmakta ve Haziran ayında fatura edildiğinden Haziran ayında ödenmektedir. Böylece yılda 6 ödeme yapılmaktadır. Bu nedenle, Döviz kurlarında muhtemel değişiklikler de dikkate alınarak, 2016-2017 döneminde işletme projesinde 180.000,00 TL tahsil edilmesi öngörülmüştür. Bu miktar, ödeme yapıldığı aylarda tahsil edilecektir.

SONUÇ

Sonuç olarak, Alt yapıda yapılacak az da olsa yenileme çalışmasına ve en önemli harcama kalemlerinden su, çevre bakım-onarım, D-Smart yayını, personel vb için öngörülen büyüklükler nedeniyle(doğalgaz ve ısı paylaşım sistemi hariç), ancak özellikle asgari ücretten doğan personel giderindeki artış sonucu, 12 aylık dönem için, önceki dönem gerçekleşme miktarına göre %7,98 ve önceki dönem işletme projesine göre ise %11,96 artışla, 10.019.299,74 TL olarak belirlenmiştir. Yukarda yapılan açıklamalar doğrultusunda hazırlanan işletme projesi ek.1 de, bu işletme projesine göre hazırlanan aidat tablosu ise ek.2 de sunulmuştur.

Buna göre, aidatlarda önceki döneme göre artış ise, 54 m2 konutlarda %19,21, 72 m2 konutlarda %19,72 ve 100 m2 konutlarda %20,38 olmuştur.

Yukarda ilgili fasıllarda bahsedilen Elektrik ve Doğalgaz sözleşmelerinden doğan, EnerjiSA ve BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. ye yatırılacak depozit(teminat) için EnerjiSA teminat alımından vazgeçmiş,  BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. ye ise AKBANK ‘dan alınan banka teminat mektubu verilmiştir.

2016-2017 işletme döneminde de tasarruf tedbirlerine azami dikkat gösterilecektir.

 

2016 - 2017 dönemi işletme projesi uygulamalarının sitemiz ve sakinlerimiz için yararlı olması dileği ile

tüm Kat Malikleri Kurulu üyelerine saygılar sunuyoruz.

 

           

           Muzaffer SÖNMEZ                  Yücel GERGER                    Cumali GÜLBAŞ             Feyzullah KESKİN                  Akın SÖNMEZ 

                  Yönetim Kurulu Bşk.                  Başkan Vekili                       Sayman Üye                     Üye                                         Üye       

 

 

 

ERYAMAN TOPLU YAPI YÖNETİMİ
01 MAYIS 2016  -  30 NİSAN 2017  DÖNEMİ
KONUT M2'LERİNE GÖRE
 ( 12 AYLIK ) AİDAT DAĞILIM TABLOSU
         
  DOĞALGAZ BÜYÜKLÜK BÜYÜKLÜK  
M2 GİDER PAYI BÖLÜM BÖLÜM  T O P L A M 
  M2 M2 EŞİT  
    0,351 76,79 TL
         
32 0,00 11,23 76,79 88,02
33 0,00 11,58 76,79 88,37
37 0,00 12,98 76,79 89,77
40 0,00 14,03 76,79 90,82
44 0,00 15,44 76,79 92,23
45 0,00 15,79 76,79 92,58
48 0,00 16,84 76,79 93,63
50 0,00 17,54 76,79 94,33
54 0,00 18,94 76,79 95,73
55 0,00 19,29 76,79 96,09
72 0,00 25,26 76,79 102,05
75 0,00 26,31 76,79 103,10
76 0,00 26,66 76,79 103,45
79 0,00 27,71 76,79 104,50
80 0,00 28,06 76,79 104,86
86 0,00 30,17 76,79 106,96
95 0,00 33,33 76,79 110,12
96 0,00 33,68 76,79 110,47
100 0,00 35,08 76,79 111,87
140 0,00 49,11 76,79 125,90
         
         
  ASANSÖR 23,50    TL  
  HİDROFOR 1,50    TL  
  JENERATÖR 2,00    TL  
         
* ASANSÖR - HİDROFOR - JENERATÖR BULUNAN DAİRELERE EKLENECEKTİR.

                                                   

                                                           

ERYAMAN TOPLU YAPI YÖNETİMİ
01 MAYIS 2016  -  30 NİSAN 2017  DÖNEMİ
İŞLETME PROJESİ
                       
GİDERLER   GELİRLER
                       
BAĞIMSIZ BÖL.BÜY.GÖRE YAP.GİDERLER     3.247.996,56   I-     KASA BANKA     277.181,83
ISI MERKEZİ VE ANA GALERİ GİDERLERİ   1.585.000,00           1-Banka-Kasa Mevcudu   277.181,83  
1-Doğalgaz Giderleri 400.000,00                    
2-Isı Merkezi Elektrik Giderleri 405.000,00       II-     BAĞIMSIZ BÖLÜM BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE YAPILAN GELİRLER   2.857.084,28
3-Eşanjör Elektrik Gideri 290.000,00                    
4-Isı Merkezi Su ve Kimyasal Madde Gideri 10.000,00         A-   BAĞIMSIZ BÖL.BÜYÜK.GÖRE AİDAT GELİRLERİ   2.262.084,28  
5-Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri 480.000,00           1- Doğalgaz Gelirleri      
SİGORTA GİDERLERİ   28.000,00           ………. : 537.363 =  1,00    
1-Isı Merkezi ve Yönetim Sigorta Giderleri 28.000,00           2-  Isı Merkezi Aidat Gelirleri 2.262.083,28    
ÇEVRE GİDERLERİ   1.354.996,56            : 12 Ay : 537.363 =                                           0,3508 TL      
1-Su Giderleri 809.996,56         B-   KİRA GELİRLERİ   450.000,00  
2-Fidan Gübre vb.Giderleri 65.000,00           1- Kira Gelirleri 450.000,00    
3-Park Bahçe Bakım Onarım Giderleri 480.000,00         C-   SOSYAL TESİS VE GENÇLİK MERKEZİ GELİRLERİ   40.000,00  
YÖNETİM -DENETİM KURULU HUZUR HAKKI   190.000,00         1- Sosyal Tesis ve Gençlik Merkezi Gelirleri 40.000,00    
1-Yönetim Denetim Kurulları Huzur Hakkı 190.000,00         D-   SAİR GELİRLER   105.000,00  
SOSYAL TESİS VE GENÇLİK MERKEZİ GİDERLERİ   30.000,00         1- Sair Gelirler 105.000,00    
1-Sosyal Tesis ve Gençlik Merkezi gideri 30.000,00                    
AMORTİSMAN FONU   60.000,00     III-     BAĞIMSIZ BÖLÜM BAŞINA EŞİT GELİRLER     5.905.017,63
1-Amortisman Fonu 60.000,00                    
BAĞIMSIZ BÖL.BAŞINA EŞİT GİDERLER     5.739.000,00     A-   AİDAT GELİRLERİ   5.728.017,63  
PERSONEL GİDERLERİ   4.413.000,00         1- Aidat Gelirleri 5.728.017,63    
1-İdari Büro ve Çevre Personeli 4.413.000,00             5.728.017,63 : 12 Ay : 6.216 =                         76,791 TL      
2-Teknik Personel                      
3-Isı Merkezi Personeli           B-   İCRA GELİRLERİ   35.000,00  
4-Güvenlik Personeli             1- İcra Gelirleri  35.000,00    
5-Ada Personeli ve Geçici Personel           C-   KAPICI DAİRELERİ GELİRLERİ   37.000,00  
6-Kapıcı Daireleri Yönetim Payı             1- Kapıcı Daireleri Bakım Onarım Payı (%10-5) 37.000,00    
7-Personel(kapıcı) Yakıt Payı           D-   SAİR GELİRLER   105.000,00  
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ   690.000,00         1- Sair Gelirler 105.000,00    
1-Kırtasiye Giderleri 50.000,00                    
2-Haberleşme Giderleri 25.000,00       IV-     KAPICI DAİRELERİ GELİRLERİ     703.000,00
3-Taşıt Araçları Akaryakıt Giderleri 40.000,00         A-   BLOK YÖNETİMLERİ FON PAYI   518.000,00  
4-Taşıt Araçları Bakım Onarım ve Sigorta Giderleri 50.000,00           1- Blok Fon Payı (%70) 518.000,00    
5-Noter Mahkeme ve İcra Giderleri 55.000,00         B-   KAPICI DAİRELERİ BAKIM ONARIM   185.000,00  
6-Genel Kurul ve Temsil Ağırlama Giderleri 20.000,00           1- Kapıcı Daireleri  Bakım Onarım (%10+10+5) 185.000,00    
7-Aydınlatma Giderleri 310.000,00                    
8-Blok Temizlik Giderleri 90.000,00       V-     ASANSÖR GELİRLERİ     601.224,00
9-Sair Giderler 50.000,00         A-   Asansör Aidat Gelirleri   601.224,00  
TV-UYDU GİDERLERİ   330.000,00           601.224,00 : 2.132 : 12 Ay =                         23,50 TL      
1-Bakım Onarım ve Hizmet Giderleri 330.000,00                    
ROGAR GİDERLERİ   110.000,00     VI-     HİDROFOR GELİRLERİ     49.824,00
1-Rogar Giderleri 110.000,00         A-   Hidrofor Gelirleri   49.824,00  
KIDEM TAZMİNAT FONU   96.000,00           49.824,00: 2.768 : 12 Ay =                                1,50 TL      
1-Kıdem Tazminat Fon Gideri 96.000,00                    
DEMİRBAŞ GİDERLERİ   100.000,00     VII-     JENERATÖR  GELİRLERİ     25.968,00
1-Demirbaş Giderleri 100.000,00         A-   Jeneratör Gelirleri   25.968,00  
DİĞER GİDERLER     740.592,79         25.968,00 : 1.082 : 12 Ay =                               2,00 TL      
BLOK YÖNETİMLERİ GİDERLERİ   740.592,79     VIII-     ISI PAYLAŞIM SİSTEMİ GELİRLERİ     180.000,00
1-Blok Yönetimlerine Transfer Fonu 568.902,58                    
2-Kapıcı Daireleri Bakım Onarım Gideri 171.690,21                    
ASANSÖR GİDERLERİ     614.125,99     A-   Isı Paylaşım Sistemi Hizmet Gelirleri   180.000,00  
1-Peryodik Bakım 285.000,00             180.000,00:6216:6 Ay=      
2-Elektrik Giderleri 35.000,00                    
3-Ruhsat Giderleri 15.000,00       NOT *    KIŞ AYLARINDA DOĞALGAZ TÜKETİMİ TAHMİN EDİLEREK İLGİLİ AY'DA TAHSİL EDİLECEK,  
4-Malzeme ve Onarım Giderleri 229.125,99                 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM AŞ'NİN FATURASINA GÖRE BİR SONRAKİ AY'DA MAHSUP EDİLECEKTİR.
5-Personel Giderleri 50.000,00             *   SU , ELEKTRİK VE PERSONEL GİDERLERİ İLE İLGİLİ OLARAK BAŞKA FASILLARDAN AKTARIM YAPMAYA,
                       
HİDROFOR GİDERLERİ     41.977,95         *  SU , ELEKTRİK VE PERSONEL GİDERLERİ  DIŞINDAKİ FASILLAR ARASINDA % 25 'İ GEÇMEMEK 
 1-Bakım Onarım ve Hizmet Giderleri  38.477,95                ÜZERE , FASILLAR ARASINDA AKTARIM YAPMAYA      
 2-Elektrik Giderleri  3.500,00             YÖNETİM KURULU YETKİLİDİR.      
JENERATÖR GİDERLERİ     35.606,45                
 1-Bakım Onarım ve Hizmet Giderleri  25.968,00                    
 2- Jeneratör Amortisman Gideri  9.638,45                    
 ISI PAYLAŞIM SİSTEMİ GİDERLERİ      180.000,00                
                       
 1-Isı Paylaşım Sistemi Hizmet Giderleri  180.000,00                    
TOPLAM 10.599.299,74   TOPLAM 10.599.299,74

 

 

 

 

ERYAMAN TOPLU KONUT SİTESİ

01 MAYIS 2017 – 30 NİSAN 2018 DÖNEMİ

İŞLETME PROJESİ TASLAĞI HAZIRLAMA İLKELERİ

 

1.    İşletme Projesi hazırlanırken, 5711 sayılı Kanun ve, bu kanuna uyarlanan yönetim planımızın F.3.b.dd maddesi gereği İşletme Projelerinin “yılın 1 mayıs tarihinde başlayıp, takip eden yılın 30 nisan günü bitimine kadar olan süreyi kapsayan bir yıllık dönem için” hazırlanacağını dikkate alan yönetim kurulumuz, önceki dönem işletme projesinin 30.04.2017 günü tamamlandığını da dikkate alarak, 2017-2018 dönemi işletme projesini 01.05.2017-30.04.2018 dönemi için ve 2 yıllık yönetim kurulunun ikinci yılının projesi olarak hazırlamıştır.

2.    Yeni dönem İşletme Projelerinin, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına girilmesi dolayısı ile, gerek kanun ve gerekse kanuna uyarlanan yönetim planı gereği bağımsız bölüm başına eşit olan gider kalemleri ile arsa payı esaslı gider kalemlerindeki zorunlu değişiklikler ve bunları karşılayan gelirlerin belirlenmesinde azami özen gösterilerek, sistem oturtulmaya çalışılmıştır.

3.    İşletme Projesi hazırlanırken, öncelikli olarak 1 Mayıs 2017-30 Nisan 2018 tarihleri arasındaki 12 aylık döneme ait enflasyon rakamlarının doğru tespitine ihtiyaç vardır. Bu nedenle, yönetim kurulumuz, öncelikli olarak muhtelif kaynakların ekonomi içerikli değerlendirmelerini taramış ve enflasyon tahminlerini gözden geçirmiş, tüm öngörülerden yararlanılarak, 12 ay süreli 2017-2018 işletme projesi dönemi için Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)ne göre ortalama enflasyon oranının ~%15 civarında gerçekleşebileceğini tahmin etmiştir. Ancak, mevcut ekonomik ortamda enflasyon rakamlarının tek başına çok fazla anlamlı olmadığını da belirtmek gerekiyor.

4.    İşletme Projesinde yer alan önemli bazı fasıllar enflasyon oranında belirlenirken, başta yatırım konuları olmak üzere, bazı fasıllar enflasyondan bağımsız olarak belirlenmiş olup, bununla ilgili ayrıntılar aşağıda İşletme Projesi taslağı açıklamaları bölümünde verilmiştir.

5.    İşletme projesi döneminde yapılacak her türlü imalat veya montaj işlemlerinin, tüm olanaklar zorlanarak, kendi imkanlarımız ve personelimizin katkıları ile yapılmasına özen gösterilmesi esas alınacaktır.

6.    Önceki yıllar Kat Malikleri Kurullarının 5711 sayılı Kanuna aykırı olmayan Kararları ve yönetim planı esas alınmış, 21 Mayıs 2017 tarihli X. Olağanüstü Kat Malikleri Kurulunda alınması muhtemel kararlara yer verilmemiştir.

7.    İşletme Projesi Taslağında, Temsilciler Kurulunda alınabilecek kararlar nedeniyle meydana gelecek değişiklikler düzeltilmiş şekliyle onaya sunulacaktır. İşletme Projesi nihai şekli, İşletme projesi taslağı açıklamaları ve nihai aidat dağılım tabloları Kat Malikleri Kurulumuzca kabul edildiğinde, birlikte geçerli olacaktır.

8.    İşletme projesi için öngörülen enflasyonun aşılması ya da muhtemel bir ekonomik kriz halinde, giderlerde meydana gelebilecek fazlalık muhtemel gelir fazlasıyla karşılanacak, yetişmediği takdirde olağanüstü Temsilciler Kurulu toplanacaktır. Tahminlerin doğru çıkması ve gelir-gider dengesinde gelir fazlası olması halinde, bu fazlalık, doğabilecek acil ve zorunlu bakım-onarım harcamaları dışında İşletme projesinde yer almayan konularda harcanmayacaktır. 12 aylık Enflasyonun, öngörülen değerin (%15) altında gerçekleşmesinden dolayı giderler kaleminde azalma halinde aradaki fark da, doğabilecek acil ve zorunlu bakım-onarım harcamaları dışında, İşletme projesinde yer almayan konularda harcanmayacak, bahar aylarında tahakkuk edecek doğalgaz aidatlarından mahsup edilecektir.

9.    Gelir-Gider rakamları verilirken kuruş haneleri dikkate alınmamıştır.

 

 

                           Muzaffer SÖNMEZ                  Yücel GERGER                   Cumali GÜLBAŞ           Feyzullah KESKİN                Akın SÖNMEZ

                         Yönetim Kurulu Bşk.                  Başkan Vekili                     Sayman Üye                             Üye                                     Üye       

 

 

                                                                                                                  

ERYAMAN TOPLU YAPI YÖNETİMİ

01 MAYIS 2017 – 30 NİSAN 2018 DÖNEMİ İŞLETME PROJESİ TASLAĞI AÇIKLAMALARI

 

G İ D E R L E R

I.- BAĞIMSIZ BÖLÜM BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE YAPILAN GİDERLER

Bu bölümde aidat karşılığı m2 üzerinden alınan giderler yer almaktadır. 2016-2017 döneminde bu bölümdeki giderler, doğalgaz hariç, toplam 2.581.630,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, 291.823,25 TL alacaklıdır. Doğalgaz giderleri ise, 4.740.808,72 TL olmuş ve 48.962,95 TL borçlu kalmıştır. 12 aylık 2017-2018 işletme döneminde ise, bu bölümdeki giderlerin, doğalgaz hariç, toplam 2.966.000,00 TL olacağı öngörülmüştür. Bu miktarın yetmemesi halinde Amortisman fonundan gerekli aktarmanın yapılması öngörülmüştür. Nisan/2017 ve muhtemel Mayıs/2017 ayı faturası ile ısı paylaşım sistemi mahsup işlemi dikkate alındığında ise toplam gider 3.504.164,33 TL olmaktadır.                     

A-ISI MERKEZİ VE ANA GALERİ GİDERLERİ

2016-2017 dönemi Isı Merkezi ve Ana Galeri Giderleri, doğal gaz hariç, 1.134.526,49 TL ve doğal gaz dahil 5.875.335,21 TL olarak gerçekleşmiştir.

 1. Doğalgaz Giderleri: Bilindiği gibi 31.12.2013 tarihine kadar doğalgaz ihtiyacımızı serbest tüketici olarak BOTAŞ ‘dan temin etmekte idik. Ancak Aralık ayında BOTAŞ yetkilileri şifahi olarak, 31.12.2014 tarihinden sonrası için sözleşmeyi yenilemeyeceklerini, bundan böyle doğalgazı başka tedarikçi firmalardan temin etmemiz gerektiğini bildirmiştir. Bir yandan BOTAŞ yetkilileri ile görüşmeler sürdürülürken, diğer yandan toptan satış yapan firmalardan teklif istenmiştir. BOTAŞ yetkilileri uygulamanın özelleştirme politikaları gereği genel bir uygulama olduğu, başlangıçta toptan firmaların yeterli potansiyelleri olmadığı için bize satış yapma imkanlarının olmadığı ama dağıtım firmasının da BOTAŞ ‘tan farklı bir tarife uygulayamayacağını ve bu firma ile anlaşabileceğimizi ifade etmiştir. Nitekim, teklif isteklerimiz yanıt bulmaz iken, BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. ile yapılan anlaşma ile BOTAŞ fiyatları ile doğalgaz alımı mümkün olmuştur. O yıldan beri başka tedarikçi bulunamadığından, doğalgaz BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.’ den tedarik edilmektedir. Ancak, Dağıtım firması sözleşme için, EPDK kararı gereği depozito almak zorunda olduğunu belirtmiştir. Bu konu ileri bölümlerde yer alacaktır. Doğalgaz 2017 yılı boyunca da aynı firmadan alınacaktır.

Bu gider, Nisan, Mayıs aylarında tüketilen ve kış aylarında tüketilecek Doğalgaz ile ilgili olup, projeye Doğalgaz tüketim bedeli olarak sadece 30 Nisan 2017 tarihli fatura değeri konmuştur. Nisan ayı doğalgaz tüketim bedeli de bundan böyle, elektrik, su vb her yıl aynı şekilde ödeneceğinden borç olarak gösterilmemektedir. Kış aylarında, her ay tüketilecek Doğalgaz miktarı tahmin edilerek (BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. ‘nin uyguladığı faturalama sistemi nedeniyle bu dönemde de EKİM ayından itibaren başlanacaktır) ilgili ayda tahsil edilecek, BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.’nin faturasına ve ısı pay ölçer uygulama sonuçlarına göre, bir sonraki ay ’da mahsup işlemi yapılacaktır (ekim ayı kasım ayı ile birleşik olacak, Nisan ayı ise Mayıs ayı ile birleşik olacak). BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. ile yapılması muhtemel 2018 yılı sözleşmesinin onayından doğabilecek ve miktarı henüz belli olmayan Damga Resmi de bu kapsamda değerlendirilecektir. BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. doğalgaz sabit giderleri ve iletim giderleri de doğalgaz faturaları içerisinde gösterdiği dikkate alınarak, bu giderlerde, Doğalgaz Giderleri içerisinde değerlendirilecektir. Bu fasıl için işletme projesinde Nisan/2017 ayı fatura bedeli ile muhtemel Mayıs/2017 ayı fatura bedeli ve ısı paylaşım sistemi ısı paylaşım sistemi mahsup işlemi karşılığı olan 316.548,10 TL konmuştur.

 1. Isı Merkezi Elektrik Giderleri: Bilindiği gibi Isı Merkezi, elektrik aboneliğimiz serbest tüketici kapsamında olup indirimli faturalandırılmaktadır. Bu dönemde de EnerjiSA ile sözleşmeli olarak indirimli elektrik temin edilecektir. Isı Merkezi Elektrik gideri 2016-2017 işletme döneminde 402.386,90 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2017-2018 döneminde, pompaların çalışma sürelerini kış şartlarına bağlı olması nedeniyle belirsiz olması ve Elektrik fiyatlarında muhtemel zamlar dikkate alınarak, 440.000,00 TL bir harcama öngörülmüştür.
 2. Eşanjör Elektrik Gideri: Bu bölümdeki elektrik tüketimimiz için, yapılan çalışmalar sonucu, serbest tüketici statüsü kazanılmış ve EnerjiSA ile serbest tüketici sözleşmesi imzalanmış olup önümüzdeki dönemde de faturalarımız indirimli olarak gerçekleşecektir. Eşanjör Elektrik gideri 2016-2017 işletme döneminde 308.736,50 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2017-2018 döneminde Elektrik fiyatlarında muhtemel zamlar da dikkate alınarak, gerçekleşme tutarına enflasyon kadar ilave ile 346.578,18 TL bir harcama öngörülmüştür.
 3. Isı Merkezi Su - Kimyasal Madde Gideri: Su-kimyasal madde giderleri 2016-2017 işletme döneminde 9.287,79 TL olarak gerçekleşmiş olup, Sisteme verilmesi gereken su miktarının ve buna bağlı kimyasal madde tüketiminin değişkenliği, kimyasal madde fiyatlarının dövize endeksli olması, Enflasyon artışı ile ASKİ ’nin yapmış olduğu aylık fiyat artışları ile önceki yıllar harcamaları göz önünde tutularak 2017-2018 İşletme döneminde, 11.000,00 TL ’nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.
 4. Bakım Onarım ve Malzeme Gideri: Bakım Onarım ve Malzeme Giderinde; Isı merkezi, Isı galerileri ve saha eşanjörlerinde yapılan harcamalar dikkate alınmaktadır. 2016 – 2017 döneminde harcama, faaliyet raporunda yer alan yatırım ve onarımlar nedeniyle 414.115,30 TL olarak gerçekleşmiştir.

2017-2018 İşletme döneminde, ısı merkezinde, ısı kazanları ile jeneratör ve kompresörlerin periyodik bakımı ve parça değişimi yapılarak, güvenlik testleri yaptırılacaktır. Isı kanallarının bakım ve onarımları, kompansatör değişimleri yapılacaktır. Gaz sensörleri, paratöner ve transmitter kalibrasyonları ile, Elektrik ve topraklama ölçümleri yaptırılacaktır. Ana hat ve bazı bölgelerin primer hattının yalıtımlı boru ile yenilenmesi işlemi yapılacaktır. Bazı aydınlatma araçları güneş enerjili sisteme geçirilecektir. Transfer panosu yenilenecek, Baca gazı analizleri, beklenmedik arızaların giderilmesi vb. de ısı merkezi faaliyetleri arasında yer alacaktır. 17534-17535 adalar arası aana galeri duvarı yapılacaktır.

Saha eşanjörlerinde ise, Kurulumu tamamlanan plakalı eşanjörlerde gerekli bakım-onarım ve delinen plakaların yenilenmesi, bazı adalarda kollektör yapımı, bazı sirkülasyon pompaları ile kumanda pano ve vanalarının değişimi dahil olmak üzere, periyodik bakım – onarım çalışmaları yapılacaktır.Talep eden Blok üst katlarında (ki kış aylarında eskiyen hatlar soğuk havalarda patlamakta ve daireleri su basabilmektedir.) otomatik hava atıcı montajlarına devam edilecektir.Yapılacak bu bakım ve onarım için satın alınacak malzemenin yapılan piyasa araştırmasına göre değeri, ve muhtemel beklenmeyen bakım – onarım gideri dikkate alındığında, 2017-2018 döneminde, 540.038,05 TL ’nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.

Böylece 2017-2018 dönemi Isı Merkezi ve Ana Galeri Giderleri toplamı, doğalgaz hariç, 1.266.578,18 TL ve doğalgaz Nisan/2017 faturası dahil 1.583.126,28 TL olarak öngörülmüş olmaktadır.

B-SİGORTA GİDERLERİ

 1. Sigorta Giderleri: Bu bölümde Isı Merkezi ve ana Galeriler, Eşanjör Daireleri vb. ile Yönetim Binası Sigorta giderleri yer almaktadır. Mart 2017 ayında Marfre firmasına Sigortalama yaptırılmış olup, 2016-2017 işletme döneminden Genel Sigortaya 30.000,00 TL ödendiği ve yeni dönemde (Mart 2018 de) yapılacak Sigortalama bedelinin %25 peşinat ve Nisan 2018 ayı taksiti dikkate alındığında, 2017-2018 İşletme döneminde 35.000,00 TL ’nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.

C-ÇEVRE GİDERLERİ

2016-2017 dönemi Çevre Giderleri, öngörülenin biraz altında, 1.200.852,10 TL olarak gerçekleşmiştir.

 1. Su Giderleri: 2016-2017 işletme döneminde Ada içi yeşil alanların ve ortak yeşil alanların su gideri, çimleme çalışmalarının tamamlanması sonucu sulama ihtiyacının artması nedeniyle, 821.243,01 TL olarak gerçekleşmiştir. Ancak, yeni dönemde yeşil alan onarım çalışmaları (çimleme) ve fiyat artışları nedeniyle, su tüketimi ve ödemeleri de bir ölçüde artacaktır. Bu bakımdan, 2017-2018 döneminde tüketilecek su miktarı, daha fazla sulama yapılması, çevre sulama sayaçlarının temizlik amaçlı ve ısı hatlarının doldurulmasında da kullanılması nedeniyle artacağından, su birim fiyatlarındaki muhtemel artışlarda dikkate alınarak, 2017-2018 işletme döneminde, 905.000,00 TL ’nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.
 2. Fidan, Gübre, vb. Giderleri: Bu kalemde, ortak alanlarda ağaç dikimi, çim yenileme, gübre atılması, ilaçlama, çocuk oyun alanları bakım ve onarımları ile araç gereç giderleri yer almakta olup, giderler toplamı, 2016-2017 işletme döneminde 90.302,51 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017-2018 işletme döneminde, yeşil alanların yenilenmesinde eksik ve onarılması gerekli kısımların çimlenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca yeşil alanlar gübrelenecektir. Bu arada süs bitkileri dikimine de öncelik verilecektir. Başta, onarım çalışmaları nedeniyle doğan çim yenileme (çim tohumu), gübre ihtiyacı vb. ihtiyaçlar dikkate alınarak 115.000,00 TL ’nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.
 3. Park Bahçe Bakım Onarım Giderleri: Sitemiz ortak alanlarındaki tesisler giderek eskidiğinden yenileme çalışması ihtiyacı da artmaktadır. Bu nedenle 2016-2017 işletme döneminde, ortak alanlarda yer alan oturma ve seyir yerlerinin bakımı, Ada içi alanlardaki alt yapı sulama tesisatı, oturma gruplarının, çocuk parklarının bakım onarımı ile duvarlarının yapımı, ada girişlerindeki yerleşim panolarının yenilenmesi, ada aydınlatma ve sulama sistemlerinin tek merkezden yönetilmesini sağlayan otomasyon çalışmaları, oto parkların onarımı, duvar onarımı, vb. için, yapılan harcama, planlananın ötesinde bir çalışma yapılması, vb. nedenlerle, 289.306,58 TL olmuştu. Söz  konusu yatırımların kalan kısmı ile, güvenlik sorunu olmayacak bazı aydınlatmaların güneş enerjili hale çevrilmesi, Çocuk parkları ile spor sahalarından kaynaklanan yoğun yenileme ihtiyacı, yeşil alanlarda sulama sistemlerinde doğacak sorunların giderilmesi, çim biçme makinelerinin ihtiyacı olan benzin, Elektrik (aydınlatma) hatlarında onarımlar, ada içi temizlik, çöp kovası, çim biçme vb giderleri de ilave edildiğinde, bu dönemde yapılması gereken harcama için, 500.000,00 TL ’nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.

Böylece 2017-2018 dönemi çevre giderleri toplamı 1.520.000,00 TL olarak öngörülmüştür.

D-YÖNETİM-DENETİM KURULLARI HUZUR HAKKI

 1. Yönetim-Denetim Kurulları Huzur Hakkı : Yönetim ve Denetim Kurulları Huzur Hakları, Yönetim planımızın III.F.2 maddesine göre, “Temsilciler Kurulu’nca başka bir karar alınmamışsa, brüt asgari ücret tutarında net ücret ödenir.” ödenmektedir. Önceki yıllar ödemeleri de aynı miktarda olmuştur. 2017-2018 döneminde asgari ücretteki 2017 yılı başındaki artış ve 2018 başındaki muhtemel artış dikkate alınarak, 12 aylık dönem için işletme projesinde toplam 215.000,00 TL ayrılması uygun olacaktır.

E-SOSYAL TESİS VE GENÇLİK MERKEZİ GİDERLERİ

 1. Sosyal Tesis ve Gençlik Merkezi Giderleri : Halen Sosyal Tesis bünyesinde Gençlik Merkezi olarak işletilmekte olan tesisin kurs eğiticilerine yapılan ödemeler, eğitim malzemesi ihtiyaçları ile sosyal tesis binalarının bakım onarım vb ihtiyaçları ve sosyal faaliyetlerle ilgili giderlerin bu kalemden karşılanması öngörülmüş olup,  tamamen kendi gelirleri (üye aidatı, eğitim bedeli, salon gelirleri vb) ile karşılanması hedeflenmiştir. 2016-2017 işletme döneminde harcama 22.021,93 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2017-2018 işletme dönemi için, işletme projesinde 30.000,00 TL ayrılması uygun olacaktır.
 • AMORTİSMAN FONU
 1. Amortisman Fon Gideri: Sitemizin giderek yaşlanması sebebiyle; Isı Merkezi, Isı Galerileri, Eşanjör daireleri ve TV-Uydu sistemi gibi bir çok sistemin bakım onarım giderleri her yıl artmakta olduğu ve ilerleyen yıllarda özellikle kazanlar, eşanjör dairesi vb ana sistemlerde meydana gelecek yenileme ihtiyacını karşılayacak giderlerin karşılanmasında zorluklarla karşılaşılacağı düşüncesiyle, bu tür giderlerin karşılanabilmesi için 2000-2001 işletme döneminde bir fon oluşturulmuştu. 2016-2017 dönemine kadar, yoğun altyapı çalışmalar nedeniyle, fonda bulunan meblağ alınarak gelirler bölümüne aktarılmıştı. Kazanların yenilenmesi dahil, büyük yatırım gerektiren ısı sistemi ve çevre alt yapı yenilemeleri önceki yıl büyük ölçüde tamamlandığı dikkate alınarak, gelecekteki ihtiyaçların karşılanabilmesi için fonun devamına gerek duyulmakta olup, fona aktarılacak giderlerin bu dönem için kısmen artırılması öngörülmüştür. Bu fon için oluşturulan hesapta toplanan para, bankada yatırım fonu alınarak ya da vadeli hesapta değerlendirilmiştir. Fon hesabında 30.04.2017 tarihi itibariyle, 134.687,97 TL bulunmaktadır. 2017-2018 işletme döneminde aynı uygulamanın devamı için aylık 5.000,00 TL olmak üzere, 12 ay için işletme projesinde 60.000,00 TL ’nın ayrılması uygun olacaktır.

II.- BAĞIMSIZ BÖLÜM BAŞINA EŞİT GİDERLER

Bu bölümde aidat karşılığı bağımsız bölüm başına eşit alınan giderler yer almaktadır. 2016-2017 döneminde bu bölümdeki giderler 5.520.274,28 TL olarak gerçekleşmiş olup 171.785,95 TL alacaklıdır. 12 aylık 2017-2018 işletme döneminde ise, bu bölümdeki giderlerin, toplam 6.698.764,15 TL olacağı öngörülmüştür.

A-PERSONEL GİDERLERİ

2016-2017 işletme döneminde personel giderleri, mesailer dahil (yönetim-denetim kurulları huzur hakları hariç), beklenenin ötesinde yönetim personelinin emekli olması ve asgari ücretlerin çok büyük artışına rağmen SSK prim borçları nedeniyle, toplam 4.337.721,27 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu kalemde Yönetim personeli, Ada Personeli, geçici işçi net ücretleri, fazla mesai ücretleri, sosyal yardımlar, Kıdem tazminatı, SSK primleri, Stopaj vergileri, vb. personel giderleri yer almaktadır. Dört dönem öncesinden itibaren, ısı paylaşım sistemi kurulumu sonucu, kapıcı (ada bakıcısı) kadrolu personeli gerekli ısı tasarrufunu yapmaya yönlendirmek ve bunların yakıt bedelinin sadece oturdukları adaya yüklenmesini önlemek üzere, kapıcı statüsündeki personel için 48 m2 dairelere isabet eden kadar (doğalgaza zam gelmesi halinde bu zam oranının ilave edilmesi kaydı ile) doğalgaz bedeli ödenmekte, bundan fazlası ise personel tarafından ödenmektedir. Tüm personelin ödemesi gereken, Isı paylaşım sistemi uygulamasından doğan yakıt bedeli maaşlarından mahsup edilmekte ve bu miktar, personel giderleri bölümünde personel yakıt gideri olarak yer almaktadır. Sendikalı personelin, ücretlerine TİS gereği, temmuz ayında yaklaşık %4 zam gelecek, ayrıca Ocak 2018 ayından itibaren de yine yeni yapılacak TİS gereği sözleşmeye göre zam gelecektir. Ada personeline ise, asgari ücret ödenmekte olup, artış oranları tamamen devletçe belirlenen bu değerin dönem için enflasyon oranında artacağı tahmin edilmiştir. Bunlara ilave olarak, Hükümetçe tahsili ertelenen SSK primleri tahsilatının eylül/2017 ayı ve sonrasına ertelenmesi sonucu SGK ‘na olan borcun ödenmesi de bu kalemden yapılacaktır. Ayrıca, yönetim planının IV.1.b maddesi gereği, Yönetimimiz personeli ve bu dönemden başlayarak tüm Ada personeline lojman olarak tahsis edilen Bakıcı dairelerinin işletme dönemi kira karşılığı için hesaplanan yaklaşık 200.000,00 TL de bu kalemde yer almaktadır.

Buna göre, dönem içinde ayrılacak personelin kıdem tazminatları da dikkate alınarak, gerektiğinde kıdem tazminatları kıdem tazminatı fonundan karşılanmak kaydı ile, 12 aylık 2017-2018 işletme döneminde personel gideri olarak, 5.260.000,00 TL ’nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.

 • GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

2016-2017 dönemi genel yönetim giderleri, 677.926,74 TL olarak gerçekleşmiştir. 12 aylık 2017-2018 işletme döneminde ise, bu bölümdeki giderlerin, toplam 772.764,15 TL olacağı öngörülmüştür.

 1. Kırtasiye, Büro Mak. ve Bilgisayar Giderleri: Bu kalemdeki giderler, 2016-2017 işletme döneminde 48.112,50 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu kalemde yönetim birimlerinin ihtiyacı olan kırtasiye, bilgisayar ve büro makineleri ile sarf malzemeleri giderleri yer almaktadır. Enflasyon artışı ile depo olanakları dikkate alındığında, 2017-2018 işletme döneminde 53.000,00 TL ’nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.
 2. Haberleşme (Telefon-Posta) Giderleri: 2016-2017 işletme döneminde Haberleşme gideri 17.709,31 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu kalemde yönetimimizde kullanılan Telefon, fax ve Bakanlıklar ile Kat maliklerine yapılan tebligatlara ilişkin ödemeler yer almaktadır. Telsiz röle kira bedeli de bu fasıldan ödenecektir. Enflasyon artışı ile şehir içi telefon zamları dikkate alındığında, 12 aylık 2017-2018 işletme döneminde 25.000,00 TL ’nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.
 3. Taşıt Araçları Akaryakıt Giderleri: 2016-2017 işletme döneminde Akaryakıt gideri 35.576,41 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu kalemde yönetimimize ait 1 adet ticari binek aracı, 3 adet kamyonet, 1 adet kamyon ve 1 adet traktör ‘ün ihtiyacı olan Akaryakıt (Benzin-Motorin) yer almaktadır. Enflasyon ile petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak akaryakıta yapılan zamlar ve bu dönem çalışmalarındaki yoğunluk dikkate alındığında, 12 aylık 2017-2018 işletme döneminde 45.000,00 TL ’nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.
 4. Taşıt Araçları Bakım-Onarım ve Sigorta Giderleri: 2016-2017 işletme döneminde bakım onarım gideri öngörülenin üzerinde 46.335,63 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu kalemde yönetimimize ait 1 adet binek aracı, 3 adet kamyonet, 1 adet kamyon ve 1 adet traktörün yıllık bakımları ve malzeme ihtiyaçları ile bu dönemden başlayarak sigorta giderleri yer almaktadır. Araçların, özellikle Ford Transit kamyonet ve traktörün, yaşının artması nedeniyle bakım-onarım ihtiyaçlarının artması söz konusu olup, bakım-onarım giderlerinin bir miktar artacağı öngörülmüştür. Lastik yenileme ihtiyacı, sigorta giderleri ve Enflasyon artışı da dikkate alındığında, 2017-2018 işletme döneminde, 55.000,00 TL ’nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.
 5. Noter-İcra, Mahkeme-Harç ve Avukatlık Giderleri: Bu kalemde Yönetimimiz tarafından icraya verilen kat maliklerimizin dosya masrafları, mahkeme harç ve masrafları ile tamamen bu konuda çalışan avukatlara ait giderler yer almaktadır. 2016-2017 işletme döneminde harcama toplam 39.164,78 TL olarak gerçekleşmiş olup 2017-2018 işletme döneminde, Enflasyon artışı da dikkate alınarak, 55.000,00 TL’nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.
 6. Genel Kurul, Temsil ve Ağırlama Giderleri: 2016-2017 işletme döneminde harcama toplam 17.198,48 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2017-2018 işletme döneminde, bu dönem sadece 1 Temsilciler Kurulu toplantısı yapılacağından, Enflasyon artışı dikkate alınarak, 17.000,00 TL ’nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.
 7. Aydınlatma Giderleri: Bu kalemde, ortak alanların aydınlatma giderleri yer almaktadır. 2016-2017 işletme döneminde aydınlatma giderleri, toplam 337.198,28 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2017-2018 işletme döneminde de, önceki yıl olduğu gibi, serbest tüketici olarak indirimli elektrik tüketimi söz konusu olacaktır. Bu bakımdan, muhtemel fiyat artışları da dikkate alınarak, tüketimde azami tasarruf gözetilerek, 12 ay için toplam 382.800,06 TL ’nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.
 8. Blok Genel Giderleri: Önceki yıllarda ada yönetimleri tarafından yapılırken 2008 yılı sonrası Toplu Yapı Yönetimi tarafından yapılmaya başlanan Blok Temizlik giderleri, kapıcı tek tip giysileri vb. için, 2016-2017 döneminde 81.057,40TL gider olmuştur. Bu dönem için ise 89.964,09 TL nin işletme projesine konulması uygun olacaktır.
 9. Sair Giderler: 2016-2017 işletme döneminde, yapılan harcama, öngörülenin oldukça altında, 42.968,54 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu kalemde, ulaşım-kargo giderleri, otopark giderleri, banka havale ve provizyon giderleri, resmi gazete ve maliye dergisi abone giderleri ile taşıt araçları motorlu taşıtlar vergileri, ilan giderleri, banka teminat mektubu giderleri, danışmanlık-müşavirlik vb. gibi giderler ile bütçe kalemlerinde bulunmayan sair giderler yer almaktadır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği yasası ve ilgili yönetmelikler gereği yapılacak bazı harcamalar ile ISO kalite belgesi alımı için yapılacak ön çalışmalar için yapılacak harcamalar da bu bölümde yer alacaktır. Yıllık enflasyon da dikkate alınarak, 2017-2018 işletme döneminde, işletme projesinde 50.000,00 TL ’nin ayrılması uygun olacaktır.

Böylece 2017-2018 dönemi Genel Yönetim giderleri toplamı 772.764,15 TL olarak öngörülmüş olmaktadır.

 • TV-UYDU GİDERLERİ

Önceki dönem harcaması, 371.385,87 TL olmuştur. Tüm adalarımızın Fiber alt yapıya geçişi ve tek core fiber optik teknolojisi ile uydu yayını alınabilmesi için gerekli altyapı çalışması tamamlandığından altyapı giderleri de önemli miktarda azalmıştır.Bu bölümde düşünülen Kamera sistemi kurulumu ile ilgili olarak, önceki yıl yapılan çalışmalar sonrası, tüm bölgelerimizin otopark girişlerini kontrol eden noktalara kamera konulacaktır.Bazı D-Smart yayınlarının açık olarak TV sistemimize verilmesi de bu bölümde karşılanacaktır.

Böylece 2017-2018 dönemi TV-Uydu giderleri toplamı 370.000,00 TL olarak öngörülmüş olmaktadır.

 • ROGAR GİDERLERİ

Önceki dönem harcaması, 96.418,12 TL olmuştur. Bu dönemde rögar çalışmalarında meydana gelen yoğunluğun devam etmesine rağmen, önceki yıla göre daha az bir çalışma planlandığından, 2017-2018 işletme projesine 110.000,00 TL konması uygun olacaktır.

 • KIDEM TAZMİNATI FONU

Bilindiği üzere personelin hizmet yılının artması ve bu personelin kıdem tazminatlarının da bununla bağlantılı olarak yükselmesi söz konusudur. İlerleyen yıllarda çok sayıda personelin emeklilik v.b. nedenlerle yıl içinde ayrılmaları halinde ödeme güçlüğüne düşüleceğinden, bütün yükün tek yıla yığılmış olacağı nedeniyle, 2000-2001 işletme döneminde bir fon oluşturulmuştu. Uygulama bu yıla kadar devam etmiş ve bu hesapta toplanan para, bankada yatırım fonu alınarak değerlendirilmiş, gerektiğinde kıdem tazminatı ödemelerinde kullanılmıştır. Fonun bu dönemde de gerektiğinde kullanılması amaçlanmıştır. Bu fon için oluşturulan hesapta toplanan para, bankada yatırım fonu alınarak ya da vadeli hesapta değerlendirilmiştir. Fon hesabında 30.04.2017 tarihi itibariyle, 106.257,45 TL bulunmaktadır. 2017-2018 işletme döneminde aynı uygulamanın devamı için aylık fon miktarındaki azalma ve ayrılacağı düşünülen personel sayısı dikkate alınarak, aylık 8.000,00 TL olmak üzere, 12 aylık işletme projesinde 96.000,00 TL ’nin ayrılması uygun olacaktır.

E-DEMİRBAŞ GİDERLERİ

2016-2017 işletme döneminde harcama 36.822,28 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2017-2018 işletme döneminde, öngörülmeyen muhtelif demirbaş malzemesi temini gerekecektir. Bu nedenle, toplam 80.000,00 TL ’nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.

III.- DİĞER GİDERLER

 • BLOK YÖNETİMLERİ GİDERLERİ
 • Blok Yönetimlerine Transfer Fonu:  Yönetim Planının IV.1.b maddesi gereği, kapıcı dairesi gelirlerinin %80 i Blok Yönetimleri hesaplarına aktarılmaktadır. Ancak, kapıcı dairelerindeki bakım-onarım ihtiyacının çok büyümesi ve kapıcı daireleri bakım-onarım giderleri payının bu ihtiyacı karşılayamaması nedeniyle, bu dairelerin kiralanmasında ve kira artışlarında sorun yaşanmaktadır. Bu nedenle bir defaya mahsus olmak üzere Blok yönetimleri fon payının %5 ‘lik kısmının kapıcı daireleri bakım-onarım giderlerine ayrılması zorunlu görülmüştür. Bu itibarla, kapıcı daireleri kira gelirlerinden bu fasıla aktarılacak miktar gelirlerin %75 ‘i olarak öngörülmüştür.

2016-2017 döneminde Blok yönetimi seçimi yapılmamış olması veya Blok Yönetimi tarafından hesap açtırılmaması, buna karşılık, ada içi alt yapı, sensörlü lamba, ada içi su tesisat malzemesi ve yıldız sistem yapımı nedeniyle bazı blok yönetimlerinden yapılan mahsuplar ile bu işler için alınıp halen kullanılmamış olan malzeme bedeli ve borçlu bloklara rağmen, ödenemeyen blok gelirleri nedeniyle, Blok yönetimleri bu dönemden 90.015,46 TL borçludur. Bazı bloklarımızda TV yayınlarındaki kalitenin artırılması gerektiği halde, yönetici seçilememiş olması nedeniyle, yıldız sisteme geçilemediği dikkate alınarak, bu bloklardaki sakinlerimizin mağdur olmaması için, söz konusu binalarda, malzeme bedeli blok gelirlerinden mahsup edilmek kaydı ile, yıldız sisteme geçilmesi hususunun yönetim kurulunca resen karara bağlanması öngörülmüştür. Blok TV sisteminin yıldız sisteme çevrilmesi, Bloklara kamera takılması işlemleri, malzeme bedeli blok yönetimleri tarafından karşılanmak kaydı ile ücretsiz olarak yapılmaya devam edilecektir. Çanak anten olmaksızın Digitürk yayını, D-Smart yayını ve uydu yayınlarının alınabilmesi için gerekli cihazların, malzeme bedeli Blok yönetimince karşılanması kaydı ile Blok TV sistemine takılması işlemine de devam edilecektir.

2017-2018 dönemi işletme projesinde öngörülen kapıcı daireleri kira gelirleri toplamının 600.000,00 TL olacağı öngörüsü dikkate alındığında, bu miktarın %75’inden(450.000,00 TL) 2016-2017 dönemi borcu ayrıldığında, 2017-2018 işletme döneminde işletme projesinde 359.984,54 TL ’nin ayrılması uygun olacaktır.

 1. Kapıcı Daireleri Bakım Onarım Giderleri: Bu kalemde Yönetim Planının IV.1.b maddesi gereği kapıcı Daireleri kiralarından, kapıcı Daireleri bakım onarımı için tahsis edilen (%10) ödemeler yer almaktadır. Ancak, kapıcı dairelerindeki bakım-onarım ihtiyacının çok büyümesi ve kapıcı daireleri bakım-onarım giderleri payının bu ihtiyacı karşılayamaması nedeniyle, bu dairelerin kiralanmasında ve kira artışlarında sorun yaşanmaktadır. Bu nedenle kira gelirlerinden yönetime ayrılan payın yarısı (%5) ile, bir defaya mahsus olmak üzere Blok yönetimleri fon payından %5 ‘lik kısmın kapıcı daireleri bakım-onarım giderlerine ayrılması zorunlu görülmüştür.

2016-2017 işletme döneminde, öngörülenin üstünde tamir ve bakımları ve muhtelif ihtiyaçlarının giderilebilmesi için 81.349,80 TL harcama yapılmış olup, 2016-2017 döneminden 22.057,91 TL alacağı kalmıştır. 2017-2018 döneminde ısı paylaşım sisteminin verimli uygulanması için, tüm pencerelerin PVC malzeme ile yenilenmesi ve dış kapılarda değişim gereği ve Isı pay ölçer borcunun ödenecek olması vb. nedenlerle, gerekli giderlerde önemli bir artış olacağı dikkate alınarak, blok gelirleri yönetim payının yarısı ile bloklara ayrılan payın %5 ‘lik kısmında bu fasıla aktarılması öngörülmüştür. Böylece, 2016-2017 dönemi borcu da dikkate alınarak, 2017-2018 işletme döneminde 142.057,91 TL işletme projesinde yer alacaktır.

Böylece 2017-2018 dönemi Diğer Giderler toplamı 502.042,45 TL olarak öngörülmüş olmaktadır.

IV.- ASANSÖR GİDERLERİ

                2016-2017 dönemi asansör giderleri 722.870,02 TL olarak gerçekleşmiş olup, 89.672,43 TL boçlu kalmıştır.

 1. Periyodik Bakım İşçilik Giderleri: 2016-2017 işletme döneminde, Asansör bakım gideri 343.905,68 TL olarak gerçekleşmiş olup, yeni dönemde denetim firması tarafından eksikliği belirtilen işlerde bakım firması tarafından yapılacağından, enflasyon artışı dikkate alındığında, 2017-2018 döneminde bu miktarın 375.000,00 TL olacağı öngörülmüştür.
 2. Elektrik Giderleri: Elektrik gideri 2016-2017 işletme döneminde 30.875,509 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2017-2018 İşletme döneminde, muhtemel fiyat artışı nedeniyle toplam 35.000,00 TL ’nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.
 3. Asansör Ruhsat Giderleri: 2016-2017 işletme döneminde 96 adet Asansör Ruhsatı için Etimesgut Belediye Başkanlığı adına ARTIBEL ltd. Şti. ‘ye 15.724,39 TL ödeme yapılmıştır. 2017-2018 işletme döneminde, 18.000,00 TL’nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.
 4. Asansör Parça Giderleri: 2016-2017 işletme döneminde 96 adet Asansör için harcama, 283.301,71 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2017-2018 işletme döneminde başlıca, asansör makine-motor grubu alımına ağırlık verilecek, asansör motor gruplarının yoğunlaşan revizyon ve yenilenmesi, az da olsa asansör tahrik kasnaklarının yenilenmesi, kat butonları için yapılacak yenileme çalışmaları ve diğer yedek parçalarının alımı ile denetim sonucu gerekli alımlar için işletme projesinde 66.927,57 TL ’nin ayrılması uygun olacaktır.
 5. Personel Giderleri: Asansörlerle ilgilenecek bakım firmasının yaptığı işlerin kontrolünü yapıp parça değişimlerini denetlemek, bu amaçla yönetime yardımcı olmak için çalıştırılan bir personele ait giderler bu kalemden karşılanmaktadır. 2016-2017 döneminde ARTIBEL tarafından istenen işlerin bir kısmının personelimiz tarafından (elektrik, kaynak, boya-badana vb.) yapılması gerektiğinden bu fasılda yapılan harcama öngörülen seviyede olmuştu. Bu bakımdan, bu kalemde 2016-2017 işletme döneminde yapılan harcama 49.062,74 TL olmuştur. Aynı işler bu dönemde de personelimiz tarafından yapılmaya devam edeceğinden, 2017-2018 dönemi için öngörülen miktar ise 55.000,00 TL dir.

Böylece 2017-2018 dönemi asansör giderleri toplamı 549.927,57 TL olarak öngörülmüştür.

V.- HİDROFOR GİDERLERİ

                2016-2017 dönemi hidrofor giderleri 147.102,06 TL olarak gerçekleşmiş olup, 105.034,45 TL borçlu kalmıştır.

 1. Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri : 2016-2017 işletme döneminde harcama 143.819,66 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017-2018 işletme döneminde Hidrofor pompalarının yenilenmesi, revizyon-bakım onarımları ve diğer yedek parçalarının alımı için 40.937,55 TL’ nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.
 2. Elektrik Giderleri: Elektrik gideri 2016-2017 işletme döneminde 3.282,40 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2017-2018 İşletme döneminde, muhtemel fiyat artışı nedeniyle tüketimde azami tasarruf gözetilerek, toplam 3.500,00 TL’ nin işletme projesinde ayrılması uygun olacaktır.

Böylece 2017-2018 dönemi hidrofor giderleri toplamı 44.437,55 TL olarak öngörülmüştür.

VI.- JENERATÖR GİDERLERİ

2016-2017 dönemi jeneratör giderleri 23.668,91 TL olarak gerçekleşmiş olup, 12.059,22 TL alacaklı kalmıştır.

 1. Bakım-Onarım, Malzeme ve akaryakıt Giderleri : 2016-2017 işletme döneminde Jeneratör bakım onarım ve malzeme gideri 14.030,46 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu kalemdeki giderlerin öngörülenin altında kalması sonucu, jeneratör giderleri kaleminin alacağı olarak önceki dönemden kalan 9.638,45 TL yıpranan jeneratörlerde olası büyük onarım ya da yenileme ihtiyacı için oluşturulan Jeneratör Amortisman fonuna aktarılmıştır. Bu nedenle, yeni dönem bakım-onarım ve motorin alımı için motorin fiyatlarındaki muhtemel artışlar da dikkate alınarak, 2017-2018 işletme döneminde işletme projesinde 25.968,00 TL ’nin ayrılması uygun olacaktır. Bu fasılda öngörülen giderlerin gelirden az olması halinde aradaki fark da jeneratör amortisman fonuna aktarılacaktır.
 2. Jeneratör Amortisman Fonu Giderleri :

Oldukça eskiyen ve yakın zamanda yenilenme ihtiyacı doğacağı görülen, ESTON-İÇTAŞ Bölgeleri jeneratörlerinin, zamanı geldiğinde kat malikleri için bir külfet oluşturmasını önlemek ve maliyeti kullananlara yansıtmak amacıyla kurulan Jeneratör Amortisman fonuna aktarılmak üzere açılan bu hesaba jeneratör giderleri hesabının önceki dönemden olan 12.059,22 TL alacağı aktarılacaktır. Jeneratör Amortisman Fonuna aktarılan paralar yatırım fonu alınarak ya da vadeli hesapta değerlendirilecek ve jeneratör yenilemesi dışında kullanılmayacaktır. Fon hesabında 30.04.2017 tarihi itibariyle, 108.474,44 TL bulunmaktadır.

Böylece 2017-2018 dönemi jeneratör giderleri toplamı 38.027,22 TL olarak öngörülmüş olmaktadır.

VII.- ISI PAYLAŞIM SİSTEMİ GİDERLERİ

Bu bölümde Isı paylaşım sistem kullanımı nedeniyle sadece kalorifer yakıldığında Okuma ve hizmet bedeli olarak sözleşme de belirtilen bağımsız bölüm başına aylık 1,13 € +KDV karşılığı TL ödemesini kapsamakta olup 6 ay ödeme yapılmaktadır. Ekim+Kasım ayları için tek okuma yapılmakta ve Aralık ayında fatura edildiğinden Aralık ayında ödenmektedir. Nisan+Mayıs ayları içinde tek okuma yapılmakta ve Haziran ayında fatura edildiğinden Haziran ayında ödenmektedir. Döviz kurlarında muhtemel değişiklikler ve önceki yıldan alacağı olan 18.050,64 de dikkate alınarak, 2017-2018 döneminde işletme projesinde 218.050,64 TL ayrılması öngörülmüştür.

 

ERYAMAN TOPLU YAPI YÖNETİMİ

01 MAYIS 2017 – 30 NİSAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE TASLAĞI AÇIKLAMALARI

 

G E L İ R L E R

I.- KASA – BANKA DEVRİ                       

30 Nisan 2017 tarihi itibariyle Kasa ve Banka devri 767.854,69 TL olarak yer almaktadır. Ayrıca TL, jeneratör hesabına 12.059,22 TL, Bağımsız bölüm büyüklüğüne göre giderlerine 291.823,25 TL, Bağımsız bölüm eşit giderlerine göre 171.785,95 TL, Blok Yönetimleri fon giderlerine 22.057,91 TL, Jeneratör Amortisman fonuna 12.059,22 TL ve Isı Paylaşım sistemine 18.050,64 TL borç bulunmaktadır. Amortisman, Kıdem Tazminatı ve Jeneratör Amortisman fonlarında bulunan toplam 349.419,86 TL bunun dışındadır.

II.- BAĞIMSIZ BÖLÜM BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE GELİRLER           

Bu bölümde Bağımsız bölüm büyüklüğüne göre yapılan giderleri karşılayacak olan gelirler yer almakta olup, 2017-2018 dönemi için öngörülen harcama 3.328.126,28 TL dir. Önceki dönemden, bu bölümdeki giderlerden kaynaklanan toplam 291.823,25 TL alacaklıdır.  Banka-Kasa mevcudu ile muhtelif hesaplardan alacaklardan bu bölüme düşen pay dikkate alındığında ise, 01.05.2017-30.04.2018 dönemi geliri olarak tahsil edilecek miktar, Nisan ve Mayıs/2017 ayı doğalgaz ödemeleri için gerekli gelir dahil, toplam 2.987.341,08 TL dir.

 • BAĞIMSIZ BÖLÜM BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE AİDAT GELİRLERİ
 1. Doğalgaz Gelirleri : Bu kalemde yer alacak gelirler, kış aylarında tüketilecek Doğalgaz ile ilgili olup, projeye gelecek aylara ait fatura değerleri bilinemediğinden dikkate alınmamıştır. Ancak, Nisan ayı faturası ile mahsup işlemi için gerekli 316.548,10 TL banka-kasa ve diğer hesaplardan olan alacaklar la karşılanabildiğinden, bu kalemde sadece 1,00 TL yer alması yeterli olacaktır. Mayıs ayı ile Kış aylarında her ay tüketilecek Doğalgaz miktarı tahmin edilerek (BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. nin uyguladığı faturalama sistemi nedeniyle EKİM ayından itibaren başlanmaktadır) ilgili ayda tahsil edilecek; BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.’nin faturasına göre sonraki ikinci ayda, ısı paylaşım sistemi uygulama sonuçlarına göre mahsup işlemi yapılacaktır. BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. ile 2018 yılı için yapılması muhtemel yeni sözleşmenin onayından doğacak ve miktarı henüz belli olmayan Damga Resmi ’de bu kapsamda değerlendirilecektir. BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. ’nin doğalgaz sabit giderleri ile iletim ücretini de doğalgaz faturaları içerisinde gösterdiği dikkate alınarak, bu giderler de Doğalgaz Giderleri içerisinde değerlendirilecektir.
 2. Aidat Gelirleri: Bağımsız bölüm büyüklüğüne göre yapılan giderlerden, aidat olarak karşılanacak gelir olup, m2 başına hesap edilmektedir. Buna göre 2017-2018 işletme döneminde 2.392.340,08 TL aidat olarak tahsil edilecek olup, 537.363 m2’ye bölünmek suretiyle(iş merkezlerinde ısıtılan alanlardaki artış eklendi) aylık m2 başına düşen miktar 0,3710 TL olarak belirlenmiştir.
 • KİRA GELİRLERİ

Bu kalemde Site Ortak yerlerinden alınan Kira gelirleri (Isı Merkezi yanında bulunan baz istasyonlarından elde edilecek gelir, Banka kirası, Garanti Bankası, OYAKBANK, YKB, İş Bankası ATM geliri, Akbank kira Geliri vb.) yer almakta olup, İşletme Projesinin hazırlandığı tarihteki Dolar Kuru dikkate alınarak bu miktarın 450.000,00 TL olacağı tahmin edilmiştir.

 • SOSYAL TESİS VE GENÇLİK MERKEZİ GELİRLERİ

Bu kalemde, Sosyal Tesis ve Gençlik merkezi gelirleri yer almaktadır. 2017-2018 döneminde de, Sosyal tesislerin işletilmesi sonucu elde edilecek gelirin kendisini finanse etmesi ve ihtiyaç duyulan yenileştirme ve geliştirme yatırımlarının da bu gelirlerle karşılanması planlanmıştır. Gençlik Merkezi üyelik aidatları ile eğitim bedelleri de bu fasılda toplanmakta ve eğitici giderleri ile eğitim malzemeleri giderleri de buradan yapılmaktadır. Buna göre, 2016-2017 işletme döneminde 32.735,00 TL olarak gerçekleşen sosyal tesis ve gençlik merkezi gelirlerinin 2017-2018 döneminde 40.000,00 TL ’ye çıkacağı düşünülmüştür.

 • SAİR GELİRLER

Bu Bölümde bankalardan elde edilecek faiz, repo ve fon gelirlerinden bu bölüme düşen pay (Toplam gelirlere oranlı olarak hesap edilecektir) vb yer almaktadır. 2017-2018 işletme döneminde toplam 105.000,00 TL sair gelir elde edilmesi beklenmektedir.

III.- BAĞIMSIZ BÖLÜM BAŞINA EŞİT GELİRLER

Bu bölümde, Personel giderleri, Genel Yönetim giderleri, TV-Uydu giderleri, Rögar Giderleri, Kıdem tazminat fonu gideri ve Demirbaş giderleri gibi, Bağımsız bölüm başına eşit yapılan giderleri karşılayacak olan gelirler yer almaktadır. Önceki dönemden yönetimden alacağı, ayrıca Banka-Kasa mevcudu ile muhtelif hesaplardan alacaklardan bu bölüme düşen pay dikkate alındığında ise, 01.05.2017-30.04.2018 dönemi geliri olarak tahsil edilecek miktar, toplam 6.215.178,14 TL dir.

 • BAĞIMSIZ BÖLÜM BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE AİDAT GELİRLERİ

Bağımsız bölüm büyüklüğüne göre yapılan giderlerden, aidat olarak karşılanacak gelir olup, 2017-2018 işletme döneminde bağımsız bölüm başına aylık 80,507 TL olmak üzere toplam 6.005.178,14 TL aidat olarak tahsil edilecektir.

 • İCRA GELİRLERİ

Yönetim planının (IV-1-d) maddesi hükmü gereği, “Ortak gider ve avans payını ödemede bir aydan fazla geciken kişi” hakkında bu meblağın gecikme zammı ile birlikte tahsili için, icra işlemi yapılmakta olup, bu icra işlemleri dolayısıyla yapılan masrafların (Dosya, Kırtasiye, Haciz v.b.) karşılığı yer almaktadır. Bu miktar 2016-2017 işletme döneminde 16.895,97 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2017-2018 döneminde, enflasyon değeri de dikkate alınarak, 30.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

 • KAPICI DAİRELERİ GELİRLERİ

Bu fasılda, Yönetim Planının IV.1.b maddesi gereği, kapıcı dairesi gelirlerinin, yapılan hizmet karşılığı, yönetim gelirlerine aktarılan kısmı (%10 u) yer almakta olup bu işletme dönemi için 60.000,00 TL dir. Ancak bu gelirin yarısının kapıcı daireleri bakım-onarımına ayrılması öngörüldüğünden, bu kalemde 30.000,00 TL gelir koyulması gerekmektedir.

 • SAİR GELİRLER

Bu fasılda, bankalardan elde edilecek faiz, repo ve fon gelirlerinden bu bölüme düşen pay (Toplam gelirlere oranlı olarak hesap edilecektir), kıdem tazminatı fonundan aktarılanlar ile muhtelif gelirler ( Fax kullanım bedeli, su boşaltma bedeli, Traktör atık taşıma bedeli)  yer almaktadır. 2017-2018 işletme döneminde toplam 150.000,00 TL sair gelir elde edilmesi beklenmektedir.

IV.- KAPICI DAİRELERİ GELİRLERİ                       

Kiraya verilen Kapıcı daireleri ile Yönetim tarafından lojman olarak tahsis edilen Yönetim personeli ile Ada Personelinin kira karşılıkları toplamından, Blok yönetimleri payları (%80) ile Kapıcı Daireleri Bakım-Onarım giderleri payı (%10) bu bölümde yer almaktadır. Ayrıca, bu dönem için, yönetim payının yarısının da, kapıcı daireleri bakım-onarım giderlerine aktarılması öngörüldüğünden, bu miktarda bu bölümde yer alacaktır. Bunun yanında, bir defaya mahsus olmak üzere Blok yönetimleri fon payının %5 ‘lik kısmının kapıcı daireleri bakım-onarım giderlerine ayrılması zorunlu görüldüğünden, kapıcı daireleri kira gelirlerinden bu fasıla aktarılacak miktar gelirlerin %75 ‘i olarak öngörülmüştür. Kısmi kira artışı ve tüm ada personelinin lojmanlarının kira karşılığının gider gösterilmesi nedeniyle, 12 aylık 2017-2018 işletme döneminde kira gelirlerinin 600.000,00 TL olacağı düşünülmüştür. Böylece 2017-2018 dönemindeki bakıcı daireleri kira gelirleri bölümüne, Blok yönetimleri payı olarak 450.000,00 TL ve Kapıcı Daireleri Bakım-Onarım Giderleri karşılığı 120.000,00 TL olmak üzere toplam 570.000,00 TL konulması uygun görülmüştür.

V.- ASANSÖR GELİRLERİ                       

2016-2017 işletme döneminden Asansörlü Bloklarda oturan kat maliklerimizin yönetimimize 89.672,43 TL borcu bulunması sebebiyle, 2017-2018 işletme dönemi için öngörülen Asansör gideri olan 549.927,57 TL ’ye bu miktar eklendiğinde 639.600,00 TL tahsil edilmesi öngörülmüştür. Asansör giderleri karşılığı, Asansörlü bloklardaki her daire için (2.132 daire) eşit olarak tahsil edildiğinden, bu miktar, daire başına aylık 25,00 TL olarak hesap edilmiştir.

VI.- HİDROFOR GELİRLERİ           

2016-2017 işletme döneminden Hidroforlu Bloklarda oturan kat maliklerimizin yönetimimize 105.034,45 TL borçlu bulunması sebebiyle, 2017-2018 işletme dönemi için öngörülen Hidrofor gideri olan 44.437,55 TL ’ye bu miktar eklendiğinde 149.472,00 TL’ nin tahsil edilmesi öngörülmüştür. Hidrofor giderleri karşılığı, Hidroforlu bloklardaki her daire için (2.768 daire) eşit olarak tahsil edildiğinden, bu miktar, geçen yıla göre önemli bir artışla, daire başına aylık 4,50 TL olarak hesap edilmiştir.

VII.- JENERATÖR GELİRLERİ                       

2016-2017 işletme döneminden Jeneratörlü Bloklarda oturan kat maliklerimizin yönetimimizden alacakları olan 12.059,22 TL, yeni oluşturulan, jeneratör amortisman fonuna aktarılacağından, 2017-2018 işletme dönemi için öngörülen Jeneratör gideri olan 25.968,00 TL’ nin tamamının tahsil edilmesi öngörülmüştür. Jeneratör giderleri karşılığı, Jeneratörlü bloklardaki her daire için (1.082 daire) eşit olarak tahsil edildiğinden, bu miktar daire başına aylık 2,00 TL olarak hesap edilmiştir.

VIII.- ISI PAYLAŞIM SİSTEMİ HİZMET GELİRLERİ

            Isı paylaşım sistemi hizmet giderleri bağımsız bölüm başına aylık 1,13 € +KDV karşılığı TL ödemesini kapsamaktadır. Ekim+Kasım ayları için tek okuma yapılmakta ve Aralık ayında fatura edildiğinden Aralık ayında ödenmektedir. Nisan+Mayıs ayları içinde tek okuma yapılmakta ve Haziran ayında fatura edildiğinden Haziran ayında ödenmektedir. Böylece yılda 6 ödeme yapılmaktadır. Bu nedenle, Döviz kurlarında muhtemel değişiklikler de dikkate alınarak, 2017-2018 döneminde işletme projesinde 200.000,00 TL tahsil edilmesi öngörülmüştür. Bu miktar, ödeme yapıldığı aylarda tahsil edilecektir.

SONUÇ

Sonuç olarak, Alt yapıda yapılacak az da olsa yenileme çalışmasına ve en önemli harcama kalemlerinden su, çevre bakım-onarım, D-Smart yayını, personel vb için öngörülen büyüklükler nedeniyle (doğalgaz ve ısı paylaşım sistemi hariç), ancak özellikle asgari ücretten doğan personel giderindeki artış sonucu, 12 aylık dönem için, önceki dönem gerçekleşme miktarına göre %15,62 ve önceki dönem işletme projesine göre ise %8,60 artışla, 11.238.865,81 TL olarak belirlenmiştir. Yukarda yapılan açıklamalar doğrultusunda hazırlanan işletme projesi ek.1 de, bu işletme projesine göre hazırlanan aidat tablosu ise ek.2 de sunulmuştur.

Buna göre, aidatlarda önceki döneme göre artış ise, 54 m2 konutlarda %2,88, 72 m2 konutlarda %3,05 ve 100 m2 konutlarda %3,16 olmuştur.

Yukarda ilgili fasıllarda bahsedilen Elektrik ve Doğalgaz sözleşmelerinden doğan, EnerjiSA ve BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. ye yatırılacak depozit(teminat) için EnerjiSA teminat alımından vazgeçmiş, BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. ye ise AKBANK ‘dan alınan banka teminat mektubu verilmiştir.

2017-2018 işletme döneminde de tasarruf tedbirlerine azami dikkat gösterilecektir.

 

2017 - 2018 dönemi işletme projesi uygulamalarının sitemiz ve sakinlerimiz için yararlı olması dileği ile tüm Kat Malikleri Kurulu üyelerine saygılar sunuyoruz.

 

          

           Muzaffer SÖNMEZ                  Yücel GERGER                    Cumali GÜLBAŞ     Feyzullah KESKİN                  Akın SÖNMEZ 

          Yönetim Kurulu Bşk.                  Başkan Vekili                       Sayman Üye           Üye                                         Üye